Özgün Araştırma

Özkıyım Enflamatuvar Bir Süreç mi? CRP Temelli Bir Olgu-kontrol Çalışması

10.4274/cayd.galenos.2021.75437

  • Gamze Gökalp
  • Emel Berksoy
  • Şefika Bardak
  • Şule Demir
  • Gülşah Demir
  • Murat Anıl

Gönderim Tarihi: 04.06.2020 Kabul Tarihi: 05.02.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(3):166-171

Giriş:

Çocukluk çağı özkıyım girişimi sayısı ve buna bağlı ölümler gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum tüm popülasyon için bir sorun teşkil etse de psikiyatrik hastalığa sahip olanlar için daha ciddi bir sorundur. Önceki çalışmalar enflamasyon ile psikiyatrik hastalık birlikteliğini göstermiştir. Biz de buradan yola çıkarak çocukluk çağı özkıyım girişimleri ile enflamatuvar bir biyomarker olan C-reaktif protein (CRP) ilişkisini araştırmayı planladık.

Yöntemler:

Çocuk acil servisine 01.03.2016-01.03.2019 tarihleri arasında özkıyım girişimi nedeniyle başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden çalışma grubu ve sağlıklı gönüllü bireylerden oluşmuş kontrol grubu ile yapılan bu araştırma ileriye yönelik karakterde bir olgu-kontrol çalışması olarak dizayn edilmiştir. Her iki grubun demografik ve klinik verilerine ilaveten CRP düzeyleri incelenmiştir. Tüm bu parametreler açısından gruplar karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Çalışmaya 108 olgu, 131 kontrol olmak üzere toplam 239 olgu dahil edilmiştir. Gruplar arasında demografik veriler açısından fark tespit edilmemiştir. Serum CRP düzeyleri açısından gruplar değerlendirildiğinde kontrol grubunun ortalaması 1,5±1,5 mg/L olarak saptanırken, olgu gurubunun ortalaması 12,7±6,4 mg/L olarak bulunmuştur. (p<0,01) Psikiyatrik hastalık varlığı açısından değerlendirildiğinde, CRP düzeyi, psikiyatrik hastalık tanısı almış grupta ortalama 14,3±4,2 mg/L olarak saptanırken, psikiyatrik hastalık tanısı almamış grupta 9,7±2,7 mg/L olarak saptanmıştır (p=0,03).

Sonuç:

Özkıyım girişiminde bulunan bireylerde kuvvetli bir enflamatuvar belirteç olan CRP normal popülasyona göre yüksek saptanmıştır. Bu klinik süreç ile ilgili enflamasyonun rolünün daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özkıyım, enflamasyon, CRP

Tam Metin (İngilizce)