Olgu Sunumu

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Elizabethkingia meningoseptica Olgusu

10.4274/cayd.galenos.2021.80774

  • Hadiye Demirbakan
  • İpek Koçer
  • Yusuf Ünal Sarıkabadayı

Gönderim Tarihi: 10.08.2020 Kabul Tarihi: 27.09.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):199-202

Elizabethkingia meningoseptica (E. meningoseptica) genellikle toprak, bitki, gıda maddeleri, su gibi çevre ortamında yaygın olarak bulunan, nadiren insanda enfeksiyona neden olan, Gram-negatif çomaktır. Üriner sistem enfeksiyonu, menenjit, sepsis, osteomyelit, nekrotizan fasiit, selülit, endokardit, abdominal apse, endoftalmit gibi pek çok klinik tabloya neden olabilmektedir. İmmünosuprese hastalar, prematüre bebekler E. meningoseptica enfeksiyonları açısından riskli gruplardır. Olgu, başka bir merkezde sezaryan ile 36 haftalık, 2,830 gram olarak doğmuş ve prematürite, solunum sıkıntısı, sepsis, evre 4 intraventriküler kanama, hidrosefali tanılarıyla, şant takılmak üzere postnatal 27. günde hastanemize sevk edilmiştir. Rutin tetkiklerinde C-reaktif protein düzeyi yüksekliği dışında enfeksiyon varlığını düşündürecek herhangi bir laboratuvar bulgusuna rastlanmayan olguya, hidrosefali nedeni ile eksternal drenaj kateteri takılmış, bu sırada alınan beyin omurilik sıvısı örneğinde E. meningoseptica üretilmiştir. Ampirik olarak meropenem, kolistin ve vankomisin tedavileri başlanan olgunun kültür antibiyogram sonucuna göre tedavisi değiştirilmemiş olup, yatışından 45 gün sonra taburcu edilmiştir. E. meningoseptica’nın neden olduğu neonatal menenjit, olguların yarısından çoğunda fatal seyirlidir. Bu olgu ile mikroorganizmanın erken teşhis ve tedavisinin yanı sıra virülansının klinik seyir açısından önemli olduğuna dikkat çekmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, BOS, E. meningoseptica

Tam Metin (İngilizce)