Özgün Araştırma

Yabancı cisim aspirasyonunda bir üniversite deneyimi

10.5505/cayb.2015.69885

  • Atakan Comba
  • Özlem Yüce
  • Ahmet Güzel
  • Mehmet Açıkgöz
  • Mithat Günaydın
  • Ayhan Gazi Kalaycı

Gönderim Tarihi: 24.01.2015 Kabul Tarihi: 06.03.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):25-30

AMAÇ:

Yabancı cisim aspirasyonu, çocukluk çağında sık görülen ve hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur.

YÖNTEMLER:

3 Kasım 2004- 7 mart 2011 tarihleri arasında hastanemiz çocuk acil servisinde yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle değerlendirilen 33 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi; fizik inceleme, laboratuar ve görüntüleme bulguları kaydedildi. Yapılan tetkikler ile uygulanan tedavilerin maliyetleri hesaplandı.

BULGULAR:

Hastaların ortanca yaşları 24ay (10-174) idi. 19 (%57,6)’sı kız, 14’ü (%42,4) erkekti, en sık aspire edilen cisim fındık (n= 9, %27,2), çekirdek ve toplu iğneydi (her ikiside için n=6 %18,2). Hastaların tümü hastaneye yatırıldı ve bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopik incelemede 26 hastada (%78,8) yabancı cisim saptanarak çıkarıldı. Yabancı cisim aspirasyonu olan hastaların ortalama maliyeti 362,5 (278-732) TL olarak bulundu.

SONUÇ:

Yabancı cisim aspirasyonu süt çocuğu ve oyun çocukluk döneminde ve en sık kuruyemiş türü besinlere bağlı olarak gelişmektedir.

Anahtar Kelimeler: yabanci cisim aspirasyonu, acil servis, çocuk