Özgün Araştırma

Türkiye’deki Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk Acil Uzmanlarının Yüksek Akışlı Nazal Kanülle Oksijen Tedavisi Uygulamaları

10.4274/cayd.galenos.2021.49091

  • Muhammed Üdürgücü
  • Nazik Yener
  • Hatice Albayrak

Gönderim Tarihi: 12.03.2021 Kabul Tarihi: 17.08.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):162-167

Giriş:

Çocuk hastalarda yüksek akışlı nazal kanül oksijen (YANKO) tedavisinin başlama, izleme ve sonlandırma yöntemleri konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki çocuk acil ve çocuk yoğun bakım uzmanlarının YANKO uygulamaları araştırılmıştır.

Yöntemler:

Bu anket çalışmasına 22 şehirden toplam 85 çocuk acil ve çocuk yoğun bakım hekimi katıldı. Yirmi sorudan oluşan ankette, YANKO endikasyonları, komplikasyonları, tercih edilen ayarlar, takip ve ayırma yöntemleri araştırıldı.

Bulgular:

YANKO tedavisi başlamak için, katılımcıların %22,4’ü bir puanlama sistemi kullandığını bildirdi. Katılımcıların %57,6’sı %50’nin üzerinde ve %42,4’ü %50’nin altında bir FiO2 ile tedaviye başlamaktaydı. YANKO’yu sonlandırma kararı %31,7 oranında puanlama sistemine dayalıydı. Ankete katılanların %91,8’i YANKO tedavisini akışı azaltarak sonlandırırken %8,2’si doğrudan tedaviyi sonlandırmaktaydı. YANKO için en yaygın endikasyon hem çocuk acil hem de çocuk yoğun bakımda akut bronşiolitti.

Sonuç:

Çocuk acil ve çocuk yoğun bakım hekimlerinin büyük çoğunluğunun YANKO başlatma, izleme ve sonlandırma kararlarını hastanın muayene bulgularına göre verdiklerini ve herhangi bir skorlama sistemi veya protokolü kullanmadıkları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Solunum yetmezliği, yüksek akışlı nazal kanül, çocuk yoğun bakım, çocuk acil

Tam Metin (İngilizce)