Özgün Araştırma

Üst Sosyokültürel Düzeyden Bir Grup Ailenin Çocuklarda Karşılaşılan Acil Durumlarla İlgili ilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

10.5505/cayb.2014.46330

  • Öznur Küçük
  • Suat Biçer
  • Tuba Giray
  • Defne Çöl
  • Gülay Çiler Erdag
  • Çigdem Kaspar
  • Ayça Vitrinel

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(2):73-79

AMAÇ:

Bu çalışmada ebeveynlerin çocuklarda ilkyardım uygulamaları konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

YÖNTEMLER:

Çalışma orta ve üst sosyoekonomik ve eğitim düzeyine sahip 312 ebeveyni içermektedir. Ebeveynlerden ateş, yaralanma, zehirlenme, yanık, travma, dehidratasyon, solunum sıkıntısı, havale ve ısırılma konusundaki ilkyardım bilgilerinin sınanmasına yönelik olarak hazırlanan anketi doldurmaları istendi. Her bir soru, içeriklerine göre medikal ve cerrahi olmak üzere 2 gruba ayrılarak gruplar arasında yanıtlanma bakımından fark olup olmadığı değerlendirildi. Ayrıca tüm sorular dahili aciller, çevresel aciller ve travma acilleri olarak gruplandırılarak yanıtlanma bakımından değerlendirildi.

BULGULAR:

Medikal ve cerrahi sorulara verilen yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p > 0,05). Soru tipleri dahili aciller, çevresel aciller ve travma acilleri olarak gruplandırıldığında verilen yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p < 0,05). Travma sorularına diğer sorulara göre daha az sayıda doğru yanıt verildi. Soru tiplerinin içeriklerine göre sorular ateş, solunum, gastrointestinal, nörolojik, yanık, kanama, yara, zehirlenme ve ısırılma olarak ayrıldığında verilen yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p < 0.05). Nörolojik ve zehirlenme gruplarına daha az sayıda doğru yanıt verilmişti.

SONUÇ:

Ebeveynlerin çocuklara ilkyardım konusunda bilgi düzeyleri yetersiz olup, ailelerin bilgi düzeyini artıracak ilkyardım kursları yaygınlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, ilkyardim, çocuk, bilgi düzeyi