Editöre Mektup

Salbutamol Tedavisine Sekonder Gelişen Bir Supraventriküler Taşikardi Olgusu

10.4274/cayd.03511

  • Okşan Derinöz

Gönderim Tarihi: 23.12.2015 Kabul Tarihi: 25.01.2016 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3(1):49-49

Anahtar Kelimeler: Bronsiyolit, respiratuvar sinsityal virüs, salbutamol, supraventriküler tasikardi

Sayın Editör,

Derginizin 2015 yılı, 2. cilt, 3. sayısında 145. ile 148. sayfalar arasında yayınlanan Giray ve ark. tarafından sunulan “Salbutamol Tedavisine Sekonder Gelişen Bir Supraventriküler Taşikardi Olgusu” başlıklı yazıyı ilgiyle okudum.1 Yazıda, respiratuvar sinsityal virüse (RSV) bağlı bronşiyolit tanısı alan iki aylık bir bebekte tek doz inhaler salbutamol tedavisi uygulaması ardından supraventiküler taşikardi (SVT) geliştiği ve bunun başarılı bir şekilde tedavi edildiği, sonuç olarak salbutamol kullanılması sonrasında olası komplikasyonlardan biri olan taşiaritmiler açısından hastaların yakın izlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Giray ve ark.1 sunmuş oldukları bu olgu ile inhaler salbutamol tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek yan etkilerden biri olan taşiaritmiler açısından çocuk hasta izlemi yapan hekimler için farkındalık yaratmışlardır.

RSV, özellikle iki yaş altındaki çocuklarda bronşiyolitin en sık nedenlerinden biridir. Tedavisi, hastanın klinik durumuna göre oksijen tedavisi ve hidrasyondur. Bronkodilatör tedavinin ve kortikostreroidlerin hastalığın tedavisinde rutin olarak yeri yoktur.2 RSV enfeksiyonu, sıklıkla pulmoner tutuluma bağlı
klinik bulgular ile karşımıza çıkıyor olmasına rağmen, diğer organ sistemlerini de (nörolojik, kardiyak, endokrin sistemler gibi) etkilediği, klinik bulgulara yol açtığı bilinmektedir.3 RSV bronşiyoliti sırasında, miyokardiyal tutulum ilk kez 1972 yılında fatal intertisyel miyokardit tanısı alan bir olgu ile sunulmuştur.4 Hastalık sırasında, ikinci derece AV blok, RSV-ilişkili mutifokal atriyal taşikardi, SVT, kardiyojenik şoka neden olan atriyal flatter, ventiküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi gibi ritim bozukluklarının geliştiği bildirilmiştir.5-9

Giray ve ark.1 sunmuş oldukları olguda SVT’nin her ne kadar salbutamol tedavisine bağlı gelişmiş olduğu vurgulanmış olsa da, RSV enfeksiyonunun da miyokardiyal tutuluma neden olarak SVT gelişimine katkı sağlayabileceği akılda tutulmalıdır.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu dışında bulunan kişiler tarafınca değerlendirilmiştir.


1.    Giray T, Çöl D, Yalvaç Z, Biçer S, Küçük Ö, ve ark. Salbutamol tedavisine sekonder gelişen bir supraventriküler taşikardi olgusu. Turk J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2015;2:145-8.
2.    Zorc JJ, Hall CB. Bronchiolitis: recent evidence on diagnosis and management. Pediatrics. 2010;125:342-9.
3.    Njoku DB, Kliegman RM. Atypical extrapulmonary presentations of severe respiratory syncytial virus infection requiring intensive care. Clin Pediatr (Phila). 1993;32:455-60.
4.    Puchkov GF, Min’kovich BM. Respiratory syncytial infection in a child complicated by interstitial myocarditis with fatal outcome. Arkh Patol. 1972;34:70-3.
5.    Armstrong DS, Menahem S. Cardiac arrhythmias as a manifestation of acquired heart disease in association with paediatric respiratory syncytial virus infection. J Paediatr Child Health. 1993;29:309-11.
6.    Donnerstein RL, Berg RA, Shehab Z, Ovadia M. Complex atrial tachycardias and respiratory syncytial virus infections in infants. J Pediatr. 1994;125:23-8.
7.    Playfor SD, Khader A. Arrhythmias associated with respiratory syncytial virus infection. Pediatr Anesth. 2005;15:1016-8.
8.    Thomas JA, Raroque S, Scott WA, Toro-Figueroa LO, Levin DL. Successful treatment of severe dysrhythmias in infants with respiratory syncytial virus infections: Two cases and a literature systematic review. Crit Care Med. 1997;25:880-6.
9.    Huang M, Bigos D, Levine M. Ventricular arrhythmia associated with respiratory syncytial viral infection. Pediatr Cardiol. 1998;19:498-500.