Özgün Araştırma

Perfüzyon İndeksinin Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Mortaliteyi Öngörmede Kullanılabilirliği

10.4274/cayd.galenos.2022.87609

  • Mehmet Alakaya
  • Ali Ertug Arslankoylu
  • Semra Erdogan

Gönderim Tarihi: 18.01.2022 Kabul Tarihi: 23.05.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):123-129

Giriş:

Bu çalışmanın amacı perfüzyon indeksinin çocuk yoğun bakım ünitesinde mortaliteyi öngörmede kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.

Yöntemler:

2018-2019 yıllarında, >28 gün- <18 yaş aralığında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların karekteristik değişkenleri, pediyatrik ölüm riski III, pediyatrik lojistik organ disfonksiyon skorları, yatış nedeni, cerrahi öyküsü, altta yatan hastalık, mekanik ventilatör izlemi, transfüzyon, perfüzyon indeksi 0. saat (yatış anında) ve 6. saat değerleri, laktat ölçümleri ve devir/taburcu bilgileri kaydedildi.

Bulgular:

Çalışma kriterlerine uygun 372 hasta çalışmaya dahil edildi. Perfüzyon indeksi 0. ve 6. saat medyan değerleri eksitus olan hastalarda anlamlı derecede düşüktü (p<0,001). Mortalite ve organ yetmezliği skorları bakımından pediyatrik ölüm riski III ve pediyatrik lojistik organ disfonksiyonu medyan değerleri eksitus olanlarda daha yüksek saptanırken perfüzyon indeksi 0. saat ile karşılaştırıldığında aralarında negatif bir anlamlılık saptandı. Alıcı işletim karakteristiği analizinde perfüzyon indeksi ≤0,63 cut-off değerinde mortalite için spesifitesi %90,1 iken sensitivitesi %75,9 saptandı.

Sonuç:

Perfüzyon indeksinin non-invazif bir yöntem olarak çocuk yoğun bakım ünitesinde mortalitenin öngörülmesinde kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Perfüzyon indeksi, çocuk yoğun bakım ünitesi, mortalite

Tam Metin (İngilizce)