Özgün Araştırma

Pediyatrik Travma Skorunun Çocuk Acil Servisindeki Performansı: İleriye Yönelik Bir Çalışma

10.4274/cayd.30074

  • Murat Anıl
  • Serdar Sarıtaş
  • Yüksel Bıcılıoğlu
  • Gamze Gökalp
  • Fulya Kamit Can
  • Ayşe Berna Anıl

Gönderim Tarihi: 01.11.2016 Kabul Tarihi: 20.01.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4(1):1-7

Amaç:

Çalışmanın amacı, üst düzey bir çocuk acil servisine künt yüksek enerjili travma nedeniyle başvuran çocuklardaki ciddi travmayı öngörmede, Pediyatrik Travma Skoru’nun (PTS) etkin olup olmadığının araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Akut künt yüksek enerjili travma nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 15 yaşından küçük çocuklar ileriye yönelik olarak incelendi. PTS yaralı acil servise geldiği anda hesaplandı. Hastalar iki gruba ayrıldı: PTS ≤8 (ciddi travma) ve PTS >8 (ciddi olmayan travma).

Bulgular:

İki yüz on üç çocuk (ortalama yaş: 6,1±3,9 yıl; en küçük: 10 gün - en büyük: 15 yıl) çalışmaya alındı. Acil serviste koagülasyon testi ve toraks tomografisi sıklığı, acil serviste kritik girişim ve tedavi gereksinimi, hastaneye yatış oranı, yoğun bakım gereksinimi, mekanik ventilatör gereksinimi, ameliyat, kan transfüzyonu, ölüm sıklığı PTS ≤8 grubunda daha fazlaydı (p<0,05). PTS ≤8’in duyarlılığı %56,2; özgüllüğü %90,8 (AUROC: 0,682; %95 CI: 0,610-0,755) olarak hesaplandı. PTS hastanede yatış süresi (r=-0,493; p<0,001) ve acil serviste izlenme süresi (r=-0,442; p<0,01) ile anlamlı korelasyon göstermekteydi.

Sonuç:

Künt yüksek enerjili travmadan etkilenmiş çocuklarda, üst düzey bir acil servise başvuru sırasında ölçülen PTS, kritik girişim ve tedavi ihtiyacını ve mortaliteyi öngörmede iyi bir belirteçtir. Fakat hastaneye yatışı öngörmedeki etkinliği orta düzeydedir.

Anahtar Kelimeler: Pediyatrik Travma Skoru; künt yüksek enerjili travma, mortalite, hastaneye yatis

Tam Metin (İngilizce)