Özgün Araştırma

Pediyatrik Hastalarda İntramüsküler Ketamin ile Prosedürel Sedasyon ve Analjezi Sırasında Uygulanan Kapnografi

10.4274/cayd.galenos.2020.82621

  • Seyedhossein Seyedhosseini-davarani
  • Hamideh Akbari
  • Sepideh Babaniamansour
  • Ehsan Aliniagerdroudbari
  • Ehsan Karimialavijeh

Gönderim Tarihi: 16.01.2020 Kabul Tarihi: 17.04.2020 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(1):22-25

Giriş:

Kapnografi, prosedürel sedasyon ve analjezi (PSA) için kanıtlanmış etkili bir araçtır; ancak İran gibi gelişmekte olan ülkelerde neredeyse hiç bulunmamaktadır. Bu çalışma, intramüsküler (İM) ketamin alan pediyatrik hastalarda hipoventilasyon sıklığını incelemeyi ve soluk sonu karbondioksit (ETCO2) değişiklikleri ile diğer yaşamsal belirtiler arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladı.

Yöntemler:

Bu çalışma, 2019 yılında yapılan kesitsel bir çalışmadır. Bu çalışmaya İM 5 mg/kg ketamin ile PSA uygulanan pediyatrik hastalar (14 yaş altı) katıldı. ETCO2, ana CO2 sensörü ile izlendi. Hipoventilasyon, varyasyonu başlangıca göre ETCO2 >10 mmHg olarak tanımlandı. Hastaların ETCO2, oksijen satürasyonu (SPO2), nabız hızı (PR), solunum hızı (RR) ve kan basıncı (BP) sürekli izlenerek kaydedildi. ETCO2 seviyesindeki 10 mmHg değişimi tespit etmek için SPO2’nin özgüllüğü ve duyarlılığı hesaplandı. Ek olarak, PR, RR ve BP hastaların yaşına (1-3 ve 3-6 yaş) göre gruplandırıldı ve hipoventilasyon olan hastalar ve diğerleri arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 121 hasta kaydedildi. Yaşın ortalama ± standart sapması 2,89±1,48 yıldı (minimum =1,2 ve maksimum =5,8 yıl). On dokuz (%15,7) hastada ETCO2 seviyesinde >10 mmHg değişiklik vardı. Her iki yaş grubunda da PR ve RR açısından hipoventilasyonlu hastalar ile diğer hastalar arasında anlamlı bir fark vardı (1-3 yılda p=0,001 ve 3-6 yılda p=0,003).

Sonuç:

İM ketamin alan pediyatrik hastalarda hipoventilasyon sıktı; ancak minimaldi ve basit hava yolu manevraları gerektirdi. Nabız oksimetresi, bu küçük miktardaki hipoventilasyonu saptamak için uygun değildi. Bundan dolayı kapnografi, ketamin PSA sırasında daha iyi izleme sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ketamin, kapnografi, analjezi, ağrı yönetimi, hipoventilasyon, bilinçli sedasyon, pediyatri

Tam Metin (İngilizce)