Özgün Araştırma

Pediyatri Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter Bakımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

10.4274/cayd.galenos.2021.04909

  • Hicran Türkkan
  • Tülay Kuzlu Ayyıldız
  • Münevver Sönmez

Gönderim Tarihi: 06.01.2021 Kabul Tarihi: 28.08.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):176-183

Giriş:

Çocuk hemşirelerinin santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonların önlenmesinde yeterli bilgi düzeyine sahip olması önemlidir. Bu araştırma, çocuk kliniklerinde çalışan hemşirelerin santral venöz kateter bakımı ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması amacıyla gerçekleştirildi.

Yöntemler:

Araştırmanın evrenini Mayıs-Haziran 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi (n=68) ve devlet hastanesinin (n=50) çocuk kliniklerinde görev yapan 118 hemşire oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip, çalışmanın verilerinin toplandığı tarihlerde (Mayıs-Haziran 2019) çalışmanın örneklem ve uygulanma ölçütlerine uygun olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 88 hemşire ile çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında hemşirelerin demografik özellikleri ve iş yaşamıyla ilgili özelliklerini belirlemeye yönelik kişisel bilgiler formu ve hemşirelerin santral venöz kateter bakımına ilişkin bilgi düzeyi formu kullanılmıştır.

Bulgular:

Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda hemşirelerin santral venöz kateter bakımı puan ortalaması 8,35+2,36 (0-12) olarak bulunmuştur. Ayrıca hemşirelerin santral venöz kateter bakımı bilgi puan ortalamalarının hemşirelerin yaş, cinsiyet, medeni durum, çalıştıkları kurum, çalıştıkları bölüm, çalıştıkları yıl ve santral venöz kateter bakımı vermiş olma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0,05). Hemşirelerin santral venöz kateter hakkında bilgi alma ve eğitim durumlarına göre santral venöz kateter bakımı bilgi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).

Sonuç:

Hemşirelerin santral venöz kateter bakımı bilgi puan ortalamalarının yetersiz olduğu bulunmuştur. Santral venöz kateter bakımı ile ilgili protokol/prosedür/talimatlara uygun şekilde bakım verilmesi doğrultusunda hizmet içi eğitimlerin artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, hemşirelik bakımı, bilgi düzeyi, çocuk hemşiresi

Tam Metin (İngilizce)