Özgün Araştırma

Çocuklarda COVID-19 Enfeksiyonunda Akciğer Ultrasonografinin Önemi

10.4274/cayd.galenos.2023.53244

  • Ayla Akca Çağlar
  • Funda Kurt
  • Halise Akça

Gönderim Tarihi: 07.08.2022 Kabul Tarihi: 05.01.2023 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(2):131-138

Giriş:

Yeni Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) enfeksiyonu dünya çapında hem yetişkinleri hem de çocukları etkilemeye devam etmektedir. COVID-19’lu yetişkin hastalarda ultrasonografi bulgularını tanımlayan çalışmalar olmasına rağmen, çocuklarda ultrasonografinin tanısal kullanımına ilişkin sınırlı veri mevcuttur. Bu çalışmada, COVID- 19’lu çocuk hastalarda yapılan yatak başı akciğer ultrasonografisi (LUS) sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yöntemler:

Çalışmaya COVID-19 tanısı almış çocuk hastalar dahil edildi. Tüm akciğer alanları LUS ile görüntülendi ve demografik, klinik ve laboratuvar verileri ve akciğer grafisi (CXR) bulguları ile birlikte değerlendirildi.

Bulgular:

Yaş ortalaması 9,65±4,78 (en az 35 gün-en fazla 17) yıl olan 54 kız ve 48 erkek olmak üzere 102 çocuk hasta değerlendirildi. Hastaların %46’sında solunum sistemi semptomları, %36’sı semptomsuz ve %18’inde solunum sistemi dışında semptomlar vardı. Hastaların %36’sında CXR’de, %57’sinde LUS’de patolojik bulgular saptandı. LUS ve CXR arasındaki patolojik bulguların saptanma oranlarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,001). CXR’si normal olan 65 hastanın 29’unda LUS’de patoloji gözlendi. Solunum semptomları olan hastalarda patolojiyi saptamadaki duyarlılık oranı CXR'de %49 ve LUS’de %77 idi (p=0,001).

Sonuç:

Solunum semptomları olan COVID-19 hastalarında akciğer tutulumunu göstermede LUS’nin duyarlılığının CXR’den daha yüksek olduğunu belirledik. LUS, COVID-19’lu çocuk hastaların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir, ancak çocuklarda uygulanabilirliğini kanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, ultrasonografi, çocuk, COVID-19, acil

Tam Metin (İngilizce)