Özgün Araştırma

Çocuklarda Akut Ataksi Etiyolojisi: Tek Merkez Deneyimi

10.4274/cayd.galenos.2021.24865

  • Müge Baykan
  • Tanju Çelik
  • Ünsal Yılmaz

Gönderim Tarihi: 19.01.2021 Kabul Tarihi: 27.04.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):147-152

Giriş:

Akut ataksi daha çok hafif seyirli ve kendiliğinden düzelen bozukluklara bağlı olmakla birlikte hayatı tehdit eden ciddi nedenlere bağlı da olabilir. Bununla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde ataksi etiyolojisine yönelik çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada akut ataksi nedeniyle başvuran çocuklarda etiyolojinin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Eylül 2012-Eylül 2017 tarihleri arasında akut ataksi ön tanısı ile başvuran hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların son tanıları ile demografik, klinik, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 97 hasta dahil edildi. Hastaların %56,7’si (n=55) erkekti. Başvuru yaşı ortalama 6,7 (± 4,2) yıl idi. Ataksi etiyolojisi açısından incelendiklerinde 97 hastanın 58’i (%59,8) akut postenfeksiyöz serebellar ataksi, 14’ü (%14,4) akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) tanısı aldı. Ensefalit, migren, Miller Fisher sendromu, epilepsi, travma daha az görülen etiyolojik neden olarak saptanırken altı hastada (%6,2) psikojenik ataksi saptandı. Akut postenfeksiyöz ataksi hastalarında yaşın daha küçük, ataksi öncesi enfeksiyon ve ilaç kullanım öyküsünün daha fazla, manyetik rezonans görüntüleme anormalliğinin ise daha az olduğu görüldü.

Sonuç:

Çocuklarda akut ataksinin en sık görülen nedeni akut postenfeksiyöz serebellar ataksidir. Bunun yanında ADEM, MS, Miller Fisher sendromu, ensefalit, travma gibi mortalite ve morbiditesi yüksek hastalıkların da ilk belirtisi ataksi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut ataksi, çocuk, postenfeksiyöz serebellar ataksi

Tam Metin (İngilizce)