Özgün Araştırma

Çocuk yoğun bakımda santral venöz kateterizasyon için ultrasonografi kullanımı; tek merkez deneyimi

10.5505/cayb.2015.68077

  • Orkun Tolunay
  • Mehmet Kemal Okuyan
  • Tamer Çelik
  • Mustafa Kurthan Mert
  • Bozkurt Gülek
  • Ümit Çelik

Gönderim Tarihi: 02.10.2015 Kabul Tarihi: 24.11.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(3):127-132

GİRİŞ ve AMAÇ:

Santral venöz kateterizasyon çocuk yoğun bakımlarda sağladığı faydalar nedeniyle sık kullanılmaktadır. Son yıllarda yoğun bakımlarda oldukça sık kullanılmakta olan ultrasonografi santral venöz kateterizasyon uygulamalarında da yararlı olmaktadır. Bu çalışmada çocuk yoğun bakım ünitemizde ultrasonografi eşliğinde yapılmış olan santral venöz kateter uygulamalarımızın değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Üçüncü düzey, 12 yataklı çocuk yoğun bakımımızda ultrasonografi eşliğinde santral venöz kateter takılmış kritik hasta çocukların bulguları derlendi.

BULGULAR:

Nisan 2014 ve Nisan 2015 tarihleri arasında 55 hastaya 70 santral venöz kateter uygulaması yapılmıştı. Hastaların %50,9’ una periferik damar bulunmadığı için, %47,3’ üne çoklu ilaç ve sıvı tedavisi için santral venöz kateter takılmıştı. Kateter uygulamaları için %45,7 internal juguler ven, %54,3 femoral ven tercih edilmişti. Başarı oranı tek anatomik bölge için %98,6 (69/70) iken genelde %100 (70/70) olarak saptanmış olup, mekanik komplikasyon gelişmemişti. Bir hastada kateter ilişkili kan akımı enfeksiyonu saptanmış, enfeksiyon oranımız 1000 kateter günü için 1,12 iken, bir hastada kateter ilişkili tromboz saptanmıştı (%1,42, 1/70).

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Santral venöz kateterizasyon çocuk yoğun bakımlarda özellikle kritik hastalarda tedavi başarısını ve konforunu arttıran bir uygulamadır. Çalışmamızda ultrasonografi eşliğinde santral venöz kateterizasyon uygulamasının güvenli ve komplikasyon oranlarının düşük olduğu görülmüştür. Uygun tüm girişimsel işlemlerde ultrasonografi kullanımının daha yaygın olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: santral venöz kateterizasyon, femoral ven, internat juguler ven, çocuk yogun bakim, ultrasonografi