Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olguları; 2 Yıllık Deneyim

10.4274/cayd.galenos.2018.19484

  • Halil Keskin
  • Mustafa Kara
  • Hülya Akat
  • Naci Ceviz

Gönderim Tarihi: 30.12.2018 Kabul Tarihi: 06.10.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(3):150-155

Giriş:

Bölgemizde çocuk yoğun bakım ünitesinde (ÇYBÜ) izlenen çocuk zehirlenme olgularının sonuçlarını gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Bölgesel özellikler gösterdiğinden ÇYBÜ’de izlenen zehirlenme olgularını sunmayı ve bu hastalarda ÇYBÜ kabul kuralları hakkındaki kendiliğinden oluşan protokolü sunmayı amaçladık.

Yöntemler:

Ekim 2015-Ekim 2017 tarihleri arasında çocuk acil kliniğine başvuran zehirlenme olgularından ÇYBÜ’ye yatırılanların demografik, klinik ve laboratuvar verileri hastane tıbbi kayıt sisteminden elde edildi. Hastalar ÇYBÜ’ye kabul gerekçeleri yönünden değerlendirildi.

Bulgular:

Çocuk acil polikliniğine başvuran ve intoksikasyon tanısı alan 171 hastanın 24’ü (%14) çalışma gurubunu oluşturdu. Hastaların 14’ü (%58,3) kız çocuktu. Onu (%41,7) 5 yaş altında, altısı (%20,8) 5-12 yaş arasında ve sekizi (%37,5) 12 yaş üstündeydi. Beş yaş altındaki zehirlenmelerin tamamı kazara alınan ilaçlar sonucunda oluşmuşken, 5-12 yaş grubunda 3 olgu kazara alım, 2 olgu tedavi dozunda ilaç kullanımı ve bir olgu istismar sonucu oluşmuştu. On iki yaş üzerindeki hastaların 6’sı özkıyım amaçlı ilaç alımıyla ve 2’si kazara zehirlenmişti. Etken maddeye göre gruplandırma yapıldığında zehirlenmelerden sorumlu maddeler aşağıdaki gibi idi; santral sinir sistemi ilaçları (n=9), bitki (n=3), dekonjestan ilaçlar (n=3), çoğul ilaç (n=4), inhalasyon zehirlenmesi (n=1), diğer ilaçlar (n=4). Klinik olarak yoğun bakım gereksinimi olan 15 hasta (%62,5), zehir danışma merkezi tarafından yoğun bakım şartlarında takibi önerilmiş olan beş hasta (%20,8) ve aldığı maddenin ölümcül olduğu tarafımızdan öngörülen ancak başvurusunda klinik olarak yoğun bakım ihtiyacı olmayan dört hasta (%16,7) yoğun bakımda izleme alındı.

Sonuç:

Elde ettiğimiz veriler her kliniğin kendi şartlarını dikkate alarak, zehirlenme olgularının hangilerinin ÇYBÜ’ye kabul edileceği ile ilgili protokollerini oluşturmaları gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, çocuk yoğun bakım, kabul protokolü

Tam Metin (İngilizce)