Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Trakeostomi Açılan Hastalarımızın Değerlendirilmesi

10.5505/cayb.2015.09797

  • İlknur Tolunay
  • Rıza Dinçer Yıldızdaş
  • Özden Özgür Horoz
  • Özgür Sürmelioğlu
  • Faruk Ekinci
  • Ercüment Petmezci
  • Naime Gökay

Gönderim Tarihi: 25.02.2015 Kabul Tarihi: 24.04.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(2):61-64

AMAÇ:

Bu çalışmada trakeostomi endikasyonları, trakeostomi açılma süresi ve komplikasyonlar hakkındaki deneyimlerimizi literatürle paylaşmak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER:

Çocuk yoğun bakım ünitemizde Ocak 2012 ve Ekim 2014 tarihleri arasında cerrahi olarak trakeostomi açılan 53 hastaya ait demografik ve klinik bilgiler retrospektif olarak bilgisayar kayıtları, hasta dosyaları ve hemşire gözlemlerinin taranması ile elde edilmiştir.

BULGULAR:

53 hastanın 28(%52,8)’ i kız, 25(%47,2)’ i erkek olup yaş ortalaması 36,88±44,58(2-191 ay) aydır. Trakeostomi açılması için en sık endikasyon nörolojik hastalıklardır (32 hasta, %60,4). On iki(%22,6) hastaya uzamış entübasyon, 6(%11,3) hastaya üst havayolu obstrüksiyonu nedeniyle trakeostomi açılmıştır. Vokal kord paralizisi nedeniyle 2(%3,8) hastaya, travma sonrası 1(%1.9) hastaya trakeostomi açılması gerekli olmuştur. Hastalarımızda trakeostomi öncesi ventilasyon süresi 29,6±39,12 gündür. Trakeostomi açılması işlemine bağlı olarak 14(%26,4) hastada perioperatif komplikasyon gözlenmiştir.

SONUÇ:

Bizim çalışmamızda nörolojik hastalıklar trakeostomi açılması için en sık neden olup sonuçlarımız literatür ile uyumludur. Trakeostomi yoğun bakımlarda yapıldığında düşük mortalite ve morbidite oranlarına sahip bir işlemdir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik trakeostomi, endikasyon, komplikasyon