Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Terapötik Plazmaferez Uygulanan Nörolojik Hastalarımızın Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Deneyim

10.5505/cayb.2015.32042

  • İlknur Tolunay
  • R. Dinçer Yıldızdaş
  • Faruk İncecik
  • Özden Özgür Horoz
  • Faruk Ekinci
  • Ercüment Petmezci
  • M. Özlem Hergüner

Gönderim Tarihi: 02.08.2015 Kabul Tarihi: 17.09.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(3):111-114

GİRİŞ ve AMAÇ:

Çocuk yoğun bakım ünitemizde plazmaferez ile tedavi edilen nörolojik hastalıkları, endikasyonları plazmaferez tekniği ve komplikasyonlar açısından değerlendirmek; medikal tedaviye dirençli veya hızlı ilerleyen nörolojik hastalıklarda plasmaferez tedavisinin önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde, Temmuz 2005 ve Nisan 2015 tarihleri arasında nörolojik hastalıklar nedeniyle terapötik plazmaferez uygulanmış olan 41 hastanın verileri retrospektif olarak gözden geçirildi.

BULGULAR:

Nörolojik hastalıklar arasında en sık endikasyon %46,3 oranında Guillain Barre Sendromu iken diğer endikasyonlar %24,4 otoimmun ensefalit, %12,2 akut demyelinizan ensefalomyelit, %9,8 myastenia gravis ve %7,3 refrakter status epileptikus olarak bulundu. Replaman sıvısı olarak %83 albümin+taze donmuş plazma, %14,6 albümin ve %2,4 taze donmuş plazma kullanıldı. İşlemler sırasında antikoagulan olarak ACD-A kullanıldı ve kalsiyum glukonat rutin uygulandı. Komplikasyon olarak en sık %29,2 oranında hipotansiyon gözlendi. Diğer komplikasyonlar %9,7 ürtiker, ateş gibi alerjik reaksiyonlar ve %4,8 hipertansiyon idi. Hastaların hiçbiri plazmaferez işlemine bağlı olarak hayatını kaybetmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Terapötik plazmaferez medikal tedaviye yanıt vermeyen veya hızlı ilerleyen Guillain Barre Sendromu, akut demyelinizan ensefalomyelit ve myastenia gravis’de ilk basamak tedavi olarak düşünülmelidir. Otoimmun ensefalit ve refrakter status epileptikus tedavisinde plazmaferezin yeri konusunda daha kesin verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nörolojik hastalik, terapötik plazmaferez, çocuk