Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Meningokoksemi: demografik, epidemiyolojik ve klinik özellikler

10.5505/cayb.2015.29591

 • Tanıl Kendirli
 • Dinçer Yıldızdaş
 • Mehmet Boşnak
 • Tolga Köroğlu
 • Murat Duman
 • Deniz Tekin
 • Hayri Levent Yılmaz
 • Ümit Çelik
 • Çağlar Ödek
 • Erdal İnce
 • Metin Karaböcüoğlu

Gönderim Tarihi: 17.12.2014 Kabul Tarihi: 12.02.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):7-12

AMAÇ:

Meningokoksemi tanısıyla çocuk yoğun bakım ünitelerinde (ÇYBÜ) izlenen hastaları demografik, epidemiyolojik, klinik ve laboratuar özellikleri açısından değerlendirmektir.

YÖNTEMLER:

Dört farklı ÇYBÜ’ de takip ve tedavisi yapılan, menenjitin eşlik ettiği veya tek başına meningokosemi tanısı almış 1 ay-18 yaş arası çocukların tıbbi kayıtları değerlendirildi.

BULGULAR:

Çalışmaya toplam 33 hasta dahil edildi ve ortalama yaş 3.4±2.1 yıldı. Hastaların 22 (%67)’ si erkekti. Hastaların %84’ ünde ateş ilk semptomdu ve %97’ sinde tanı anında meningokoksemiye ait döküntü saptandı. Lomber ponksiyon hastaların %45’ ine yapıldı ve 7 (%21)’ sinde eşlik eden menenjit olduğu görüldü. N. meningitidis 7 hastanın kan kültüründe ve 2 hastanın BOS kültüründe üretilebildi. Hastaların %93’ ü hastaneye başvurduktan sonraki ilk 1 saat içerisinde ortalama 60 ml/kg sıvı bolusu aldı. İnotropik ve vazopressör tedavi olarak 18 (%54.5) hastaya dopamin, 9 (%27.2) hastaya dobutamin ve 4 hastaya (%12.1) epinefrin infüzyonu verildi. Hastaların %58’ inde steroid, %12’ sine ise dissemine intravasküler koagülasyon ve purpura fulminans nedeniyle heparin infüzyonu uygulandı. Ortalama yoğun bakım yatış süresi süresi 6 gün (1-29 gün), mortalite oranı %21’ di.

SONUÇ:

Çalışmamızdaki hastaların demografik, epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar özellikleri daha önce yapılan çalışmalarla benzer olmakla birlikte, mortalite oranı yüksek olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: çocuk, menenjit, meningokoksemi, septik sok