Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Çalışanlarının Deliryum Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Tek Merkez Deneyimi

10.4274/cayd.galenos.2023.99267

  • Emel Uyar
  • Serhat Emeksiz
  • Oktay Perk
  • Serhan Özcan
  • Ahmet Ertürk
  • Elif Emel Erten
  • Süleyman Arif Bostancı
  • Müjdem Nur Azılı

Gönderim Tarihi: 09.05.2022 Kabul Tarihi: 05.03.2023 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):175-179

Giriş:

Deliryum, dalgalı, akut, bozulmuş farkındalık ve biliş ile karakterize, çocuk yoğun bakım ünitelerinde (ÇYBÜ) sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yoğun bakım çalışanlarının yetersiz bilgi düzeyi, tanı ve tedaviyi geciktirebilir. Bu çalışma ÇYBÜ çalışanlarının deliryum bilgi düzeyini araştırmayı amaçlamıştır.

Yöntemler:

Bu çalışma, tek merkezli, kesitsel, tanımlayıcı bir tarama çalışmasıdır. ÇYBÜ’de, cerrahi ÇYBÜ’de ve yanık ÇYBÜ’de görev yapan çalışanlara 17 maddelik çevrimiçi anket uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya 120 ÇYBÜ çalışanı davet edildi ve %88’i (n=106) anketi yanıtladı. Yanıt verenlerin %30’u hipoaktif deliryum hakkında yetersiz bilgi düzeyine sahipti, %57’si hatalı bir şekilde deliryum için uygun tarama aracı olarak Glasgow-Koma skorunu seçti, %80’i deliryum tedavisinde benzodiazepinlerin kullanımı ile ilgili yanlış bilgiye sahipti. %79’u ise hastaların deliryum anlarını hatırlamadıklarını düşünüyordu.

Sonuç:

Çalışmamız, ÇYBÜ çalışanlarının pediyatrik deliryumun önemi, risk faktörleri, tanı ve tedavisi konusunda eğitim alması gerektiğini göstermiştir. Ana dilde bir tarama aracının olmaması, deliryumun değerlendirilmesini daha da zorlaştırmaktadır. Gelişmiş bilgi birikimi ve uygun tarama araçlarıyla donatılmış ÇYBÜ çalışanları, çocuk deliryumun tanınması, önlenmesi ve uygun tedavisinde fark yaratabilir.

Anahtar Kelimeler: Deliryum, çocuk yoğun bakım, bilgi, anket

Tam Metin (İngilizce)