Özgün Araştırma

Çocuk ve Yetişkin Acil Servislerinde Pandemi Süresince Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2022.43255

  • Emre Güngör
  • Orkun Aydın
  • Nalan Metin Aksu
  • Özlem Tekşam

Gönderim Tarihi: 06.11.2021 Kabul Tarihi: 09.05.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(2):97-103

Giriş:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisinde acil servisler limitsiz, 7 gün/24 saat düzenli sağlık hizmeti verirken, artan iş yükü ile ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları üzerinde tükenmişlik riski giderek artmaktadır. Acil servislerde çalışan doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin ruhsal sağlığını gözlemleyerek ve ön saflardaki sağlık çalışanlarını desteklemek için yapılan çok az çalışma vardır ve daha fazla veri ihtiyacı vardır.

Yöntemler:

Çocuk acil servisi ve erişkin acil servisinde çalışan doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeline Mayıs 2020 ve Aralık 2020 tarihinde gönüllülük esasına dayalı bir şekilde Maslach tükenmişlik ölçeği (MTÖ) uygulandı. Kurum, meslek ve çalışma koşulları ile ilgili soruları içeren sosyo-demografik bilgiler formu ile dağıtıldı. Her iki tarihte aynı katılımcıların sosyo-demografik verileri ile, pandeminin günlük yaşamları, çalışma koşulları ve MTÖ’nün alt ölçekleri üzerindeki (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanları) üzerindeki etkileri altı ay (Mayıs 2020-Aralık 2020) ara ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

Mayıs 2020’de toplam 117, Aralık 2020’de 122 sağlık personeli çalışmamıza katıldı. Mayıs 2020’de katılımcıların %95,7’si (112/117); Aralık 2020’de ise %69,9’u (84/122) MTÖ’nün alt ölçeklerinden iki veya daha fazlasında (duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanlarının yüksek, kişisel başarı puanı düşük) ölçütleri karşılamış ve tükenmiş olarak bulundu. Altı ay ara ile yapılan karşılaştırmada, doktorların, doktorlar içinde ise çocuk acil servisinde çalışan pediyatri asistanlarının, 29 yaş ve altındaki sağlık çalışanlarının tükenme ile daha iyi başa çıkabildiği saptandı.

Sonuç:

Tükenmişliğin hasta bakımı ve sağlık çalışanlarının refahı üzerindeki bilinen zararlı etkileri düşünüldüğünde, acil servislerde ön saflarda çalışan personelin COVID-19 pandemi döneminde ve sonrasında daha fazla ruhsal desteğe ihtiyacı olabileceğini düşünmekteyiz. Ön saflarda görev alan sağlık çalışanlarının hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı konusunda daha fazla önleyici, tanımlayıcı, koruyucu ve iyileştirici çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, acil servis, pandemi, iyilik hali

Tam Metin (İngilizce)