Özgün Araştırma

Çocuk Acil Serviste Akut Bakteriyel Menenjiti Öngörmede Laboratuvar Testlerinin Etkinliği

10.5505/cayb.2015.47955

  • Gamze Gökalp
  • Alkan Bal
  • Yüksel Bıcılıoğlu
  • Fulya Kamit Can
  • Neslihan Zengin
  • Murat Anıl
  • Ayşe Berna Anıl

Gönderim Tarihi: 22.01.2015 Kabul Tarihi: 07.03.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):19-24

AMAÇ:

Çocuk acil servisinde akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla lomber ponksiyon yapılan çocuklarda laboratuvar tetkiklerinin tanıdaki yerinin araştırılması.

YÖNTEMLER:

01.01.2008 – 31.12.2013 yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde akut bakteriyel menenjit ön tanısıyla lomber ponksiyon yapılan çocukların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Başvuru öncesi antibiyotik kullanan olgular çalışma dışı bırakılmıştır. Olgular 3 grup altında toplanmıştır: Normal beyin omurilik sıvısı (BOS), aseptik menenjit ve akut bakteriyel menenjit. Bu üç grubun laboratuvar tetkikleri karşılaştırılmıştır.

BULGULAR:

Toplam 632 olgu (ortalama yaş: 42,2 ± 0,8 ay; minimum: 1 ay; maksimum: 210 ay; 387 erkek) çalışmaya dahil edildi. Toplam 205 olguda (%32,4) normal BOS bulguları, 401 olguda (%63,4) aseptik menenjit ve 29 olguda (%4,6) akut bakteriyel menenjit saptandı. Akut bakteriyel menenjit grubunda serum prokalsitonin düzeyi yüksek ve BOS glikoz düzeyi düşük saptandı (p < 0,05). Serum prokalsitoninin (< 24 ng/mL) ve BOS glikozunun (< 49 mg/dL) duyarlılıkları %95 ve %51,8; özgüllükleri %92 ve %70,6 olarak saptanmıştır. Periferik kandaki lökosit ve nötrofil sayıları, serım C-reaktif protein düzeyi, BOS lökosit sayısı ve protein düzeyleri açısından gruplar arasında fark saptanmadı (p > 0,05).

SONUÇ:

Acil serviste lomber ponksiyon yapılan çocuk olguların çok az bir kısmında akut bakteriyel menenjit saptanmıştır. Serum prokalsitonin ölçümü çocuk acil servisinde akut bakteriyel menenjiti ayırt etmede etkin bir laboratuvar testi olarak öne çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: menenjit, prokalsitonin, BOS glikoz, Çocuk Acil