Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine İlk Kez Ateşsiz Nöbet ile Başvuran Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2020.71501

  • Çiğdem Üner
  • Aysun Tekeli
  • Can Demir Karacan

Gönderim Tarihi: 05.02.2020 Kabul Tarihi: 14.05.2020 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(3):146-150

Giriş:

Bu çalışmanın amacı ilk kez ateşsiz nöbetle çocuk acil servisine başvuran hastaların beyin görüntüleme sonuçlarını ve ilişkili özelliklerini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Bu çalışma 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran ateşsiz nöbet tanılı hastalar ile yapıldı. Daha önce nörolojik hastalığı ya da süreğen hastalığı olmayan, herhangi bir ilaç kullanım öyküsü bulunmayan çocuklar çalışmaya dahil edildi. Hastaların tıbbi dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular:

Çalışma grubumuzun %55’i erkek (n=22), %45’i kadın (n=18) idi ve ortanca yaş 4,50 (minimum=0,25-maksimum=17,00) yıl idi. Ortanca nöbet süresi 5,0 (minimum=0,03-maksimum=30,0) dakika idi. Acil serviste yapılan fizik muayenelerde hastaların %80’inde (n=32) kayda değer bulgular yoktu. Hastaların %10’unda bilgisayarlı tomografi (n=4), %12,5’inde manyetik rezonans görüntüleme (n=5) ile özgül bir patoloji saptandı. Nörogörüntülemede patolojisi olan ve olmayan hastalar arasında cinsiyet, yaş ve nöbet süresi açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05).

Sonuç:

İlk kez ateşsiz nöbet nedeniyle acil servise başvuran hastaların %85’inde normal beyin görüntüleme bulguları vardı. Cinsiyet, yaş ve nöbet süresi gibi değişkenler nörogörüntülemede patolojinin varlığı veya yokluğu ile ilişkili değildi.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, pediyatrik acil servis, ateşsiz nöbet

Tam Metin (İngilizce)