Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2020.75768

  • Yusuf Güzel
  • Fatih Battal
  • Hakan Aylanç

Gönderim Tarihi: 10.06.2020 Kabul Tarihi: 05.11.2020 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(1):1-6

Giriş:

Çocukluk çağında meydana gelen zehirlenmeler morbidite ve mortaliteye neden olabilen, engellenebilir önemli bir toplum sağlığı problemidir. Araştırmamızda son dört yıl içerisinde zehirlenme nedeniyle çocuk acil servisimize başvuran hastaların klinik ve demografik özelliklerini araştırdık.

Yöntemler:

Ocak 2015 ve Ocak 2019 tarihleri arasında zehirlenme nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Servisi’ne başvuran 1 ay-18 yaş arası 238 çocuk hastanın dosya kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Olgular yaş, cinsiyet, ilacın alınmasından sonraki ilk tıbbi müdahaleye kadar geçen süre, zehirlenme nedeni, alım şekli ve semptom yönünden incelendi.

Bulgular:

Zehirlenme nedeniyle çocuk acil servisine başvuran 238 olgunun %45’i kızdı. Ortalama yaş 59,34 ay (çeyrekler arası aralık: 3-215 ay) olup olguların %57,15’i beş yaşın altında, %23,1’i ise on iki yaşın üstündeydi. Olguların %68,1’i kaza sonucu, %26,9’unun özkıyım amacıyla zehirlendiği görüldü. Olguların merkezimize başvuru süresi ortalama 91,2±75,6 dakika idi. Zehirlenmelerin en sık ilkbahar aylarında (%29,83) olduğu görüldü. İlaçlarla zehirlenmeler arasında en sık analjezikler (%23,41) ile zehirlenmeler saptandı. Olguların %60,51’i bulguya yönelik değildi ve bulguya yönelik olgularda en sık bulantı-kusma bulguları görülmekteydi.

Sonuç:

Özkıyım amaçlı zehirlenmeler daha az sıklıkla görülmekle birlikte çocuklarda temel zehirlenme nedeni kaza ile ilaç alımıdır. Bakım verenler, ebeveynler, ilaç üreticileri ve sağlık çalışanları tarafından alınacak önlemlere ilaveten bölgedeki zehirlenmelerin epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi mortalite ve morbiditesinin azaltılmasına büyük katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, çocukluk çağı, acil servis, geriye dönük inceleme

Tam Metin (İngilizce)