Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri

10.5505/cayb.2015.53825

  • Murat Duman
  • Durgül Yılmaz
  • Fatma Akgül
  • Ayşe Özgün Arlı
  • Hakkı Akman
  • Erdal Karakaya
  • Oğuz Ateş

Gönderim Tarihi: 22.06.2015 Kabul Tarihi: 03.07.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(2):77-82

GİRİŞ ve AMAÇ:

Akut karın ağrısı çocuk acil servise başvuruların en sık nedenlerinden biridir. Çocuklarda akut karın ağrısının büyük çoğunluğu özgül olmayan nedenlere bağlıdır ve sadece % 5’inde acil cerrahi girişim gerekmektedir. Cerrahi girişim gerektiren bu hastalara zamanında ve doğru tanı konulması mortalite ve morbidite üzerine etkileri nedeni ile büyük önem taşımaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Bu çalışmada çocuk acil servisine akut karın ağrısı ile başvuran ve akut batın ön tanısı ile yatırılarak tedavi edilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelenmiş, başvuru sırasındaki fizik muayene ve laboratuvar bulguları değerlendirilmiştir.

BULGULAR:

Çalışmaya alınan 160 hastanın 96’sı (%60,0) erkek ve yaş ortalaması 10,2 ± 4,7 yıl olarak saptanmıştır. Olguların 45’i (%28,1) özgül olmayan karın ağrısı tanısı alırken, 115 (%71,9) hasta ameliyat edilmiştir. Ameliyat edilen hastaların 94’ünde (%81,7) akut ve/veya perfore apandisit, 9 (%7,8) vakada invaginasyon, 3 vakada over kisti, 2 vakada Meckel divertikülü, 2 hastada brid ileus, 1 vakada mide perforasyonu saptanmış ve 4 vakada ise cerrahi patoloji gözlenmemiştir. Akut batın tanısı ile yatırılıp ameliyat edilen ve edilmeyen hastaların başvurudaki semptom ve bulguları karşılaştırıldığında; ateş yüksekliği açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmazken, iştahsızlık, sağ alt kadran lokalizasyonlu ağrı, bulantı ve ağrıyı takip eden kusma ameliyat edilen hastalarda anlamlı oranda yüksek saptanmıştır. İki grubun fizik muayene bulguları karşılaştırıldığında defans, rebound ve sağ alt kadran hassasiyeti bulgularının ameliyat edilen hasta grubunda anlamlı oranda yüksek olduğu bulunmuştur. Ameliyat edilen hastalarda yaş ortalamasının ve lökosit sayısının anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Sonuç olarak; bu bulgular iyi bir anamnez ve fizik muayenenin akut karın ağrısında özgül ve özgül olmayan nedenleri saptamada ve operasyon kararı vermede değerli olduğu görüşünü desteklemiştir.

Anahtar Kelimeler: Akut karin agrisi, klinik bulgular