Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisinde Üst Gastrointestinal Kanamalarının Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2022.39200

  • Aysun Tekeli
  • Gülseren Şahin
  • Betül Öztürk
  • Ferda Özbay Hoşnut
  • İlknur Bodur
  • Ayla Akca Çağlar
  • Can Demir Karacan
  • Nilden Tuygun

Gönderim Tarihi: 19.10.2021 Kabul Tarihi: 03.03.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(2):90-96

Giriş:

Üst gastrointestinal kanama, çocukluk çağında her yaşta ortaya çıkabilen ve altta yatan nedene yönelik acil tedavi gerektiren önemli bir acil sorundur. Gastrointestinal kanamanın etiyolojik nedenleri yaşa ve coğrafi bölgeye göre değişir. Bu çalışmada; çocuk acil servisine üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastaların demografik özellikleri, etiyolojik nedenleri, endoskopik girişim sonuçları ve analjezik/antipiretik ilaç kullanımı ile kanama arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Ocak 2017-2019 tarihleri arasında çocuk acil servisimize üst gastrointestinal kanama ile başvuran 1 ay-18 yaş arası hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Demografik özellikler, başvuru şikayetleri, etiyolojik nedenler, endoskopi bulguları, tanıları, antipiretik/analjezik ilaç kullanımı kaydedildi.

Bulgular:

Üst gastrointestinal kanama ile başvuran 108 hastanın %53,7’si erkekti. Ortalama yaş 76,7±58,3 aydı. Yüz hasta hematemez şikayeti ile başvurdu. Hastaların %82,4’ünde kusma, %36,1’inde üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, %29,6’sında ateş ve %25,9’unda karın ağrısı şikayeti vardı. Hastaların 52’sinde antipiretik ve/veya analjezik ilaç kullanım öyküsü mevcuttu. Yetmiş dört hastaya endoskopik inceleme yapıldı. Endoskopik inceleme yapılan hastalarda; ilaç kullanan 32 hastanın 26’sında ve kullanmayan 42 hastanın 30’unda patolojik değişiklik saptandı.

Sonuç:

Çocuk acil servisine üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastalarda kanama genellikle akut başlangıçlıdır ve kendi kendini sınırlar ancak acil tanı ve tedavi gerektirir. Çalışmamızdaki hastaların yaklaşık yarısının etiyolojide antipiretik/analjezik ilaç kullanım öyküsü mevcuttu. Bu ilaçları kullanan grup ile ilaç kullanmayan grup karşılaştırıldığında patolojik endoskopik bulgularda istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Kanama, ilaç, üst gastrointestinal

Tam Metin (İngilizce)