Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisinde Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografilerinin Hasta Yönetimine Katkısı

10.5505/cayb.2015.58077

  • Halise Akça
  • Nilden Tuygun
  • Can Demir Karacan
  • Yasemin Taşcı Yıldız

Gönderim Tarihi: 16.12.2014 Kabul Tarihi: 30.12.2014 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(1):1-6

AMAÇ:

Bilgisayarlı tomografi; çocuk hastalarda tanı ve takipte önemli, bazen de hayat kurtarıcı ancak iyonize radyasyon nedeniyle zararlı olabilen bir görüntüleme yöntemidir. Bu çalışmada Çocuk Acil Servisimizde yapılan beyin BT istemlerinin klinik endikasyonu ve acil tedavi yönetimine katkısı olup olmayacağı araştırılmıştır.

YÖNTEMLER:

Hastanemiz Çocuk Acil Servisinde sekiz yıllık sürede nontravmatik veya minör kafa travmalı 0-18 yaş aralığındaki hastalarda çekilen 837 bilgisayarlı beyin tomografisi geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR:

Bilgisayarlı tomografisi çekilen hastaların en sık yakınmaları nöbet (% 49,2) ve bilinç değişikliği (% 19,2) idi. Raporların % 83,6’sı normal olarak değerlendirildi. Olguların % 5,2’si beyin cerrahi danışımı gerektirdi.

SONUÇ:

Hastanelerin acil servislerindeki kalabalığın giderek artması sonucunda yüksek kaliteli ve güvenli bakım sağlanabilmesi için zorluklarla karşılaşılmaktadır. Çocuk acil servislerinde BT çekim oranlarını makul düzeyde tutabilmek için klinik karar verme kuralları ve kanıta dayalı rehberlerin yaygın kullanımına gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarli beyin tomografisi, çocuk, minör kafa travmasi