Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servise Başvuran Suriyeli Hastalarla Türk Hastaların Karşılaştırılması: Ege Üniversitesi Deneyimi

10.5505/cayb.2015.02986

  • Ali Yurtseven
  • Gizem Özcan
  • Eylem Ulaş Saz

Gönderim Tarihi: 21.10.2015 Kabul Tarihi: 27.11.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(3):133-136

GİRİŞ ve AMAÇ:

Suriye iç savaşının başlamasından bu günlere gelinceye kadar geçen 4 yılda 7,5 milyon Suriyeli yerinden edildi. Bu mülteci krizinden en çok etkilenenler, tahmin edilebileceği gibi çocuklar oldu. Bu çalışmanın amacı, çocuk acil servise başvuran Suriyeli çocukların oranını saptamak, kaynak kullanım durumunu tespit etmek ve Suriyeli çocuklarla Türk çocukları karşılaştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Multidisipliner bir Üniversitede yer alan Çocuk Acil Sevisimizde yılda yaklaşık 55000 hasta bakılmaktadır. Acil servisimize başvuran tüm hastaların meslek ve uyruk gibi bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Çocuk Acil Servis’ine 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında başvuran hastaların dosyalarından elde edilen veriler incelendi. Suriyeli hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri ( yaş,cins) ve klinik bilgileri (başvuru nedeni, hastaneye kabulündeki özellikleri) belirlendi. Bununla birlikte aynı hastaların kaynak kullanım durumları ( Laboratuar, EKG, Tedavi, Konsültasyon vs.), hastaneye yatış oranları ve yoğun bakıma yatış oranları saptandı ve Türk hastalarla karşılaştırıldı.

BULGULAR:

Çalışma süresi boyunca acil servisimize toplam 217 (%0,4) Suriye vatandaşı hasta başvurdu. Çalışmaya alınan Suriye vatandaşı hastaların 156’sı (%71,9) erkekti ve yaş ortalamaları 3,4 ± 4,1 yıldı. Konsültasyon istenme oranı, hastaneye yatış oranı ve yoğun bakıma yatış oranı Suriyeli hastalarda (% 18, %14,2, %4,5) Türk hastalara (%10, %5,6, %0,3) göre anlamlı olarak daha yüksekti.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Suriyeli hastalar daha ciddi hastalıklar nedeniyle acil servise başvurmaktalar. Bu durum yaşadıkları açlık, hijyen ve tıbbi bakım eksiklikleri gibi temel sorunlardan kaynaklanıyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Suriyeli hastalar, Çocuk