Özgün Araştırma

Çocuk Acil Kliniğine Hastaneler-arası Transferle Kabul Edilen Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2021.99815

  • Taylan Çelik
  • Sinan Güzel
  • Fatih Battal

Gönderim Tarihi: 25.12.2020 Kabul Tarihi: 19.04.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):74-79

Giriş:

Hastaneler arası nakil çocuk acil ve çocuk yoğun bakımın önemli bir süreci olup; acil tıp hizmetleri ile hasta gerektiğinde başka bir merkeze nakledilir. Hastaneler arası nakil çocuk hastalar için hayat kurtarıcı olabilir ancak bu süreç lojistik açıdan zor ve risklidir. Nakil sırasında istenmeyen olayları engellemeye yönelik eylemlerimiz çoğunlukla elde edilen doğru ve güvenilir verilere bağlıdır. Literatürde çocuk hastaların hastaneler arası nakli ile ilgili yapılan çalışmaların kısıtlı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmamızda ünitemize ambulansla nakledilen çocuk hastaların özelliklerini ve nakil sırasında yaşadığı sorunları araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Haziran 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında, 3. basamak sağlık merkezi olan hastanemiz çocuk sağlığı ve hastalıkları acil servise nakil olması kabul edilmiş 18 yaşından küçük 183 hasta alındı.

Bulgular:

Çalışmamıza katılan 183 hastanın %59’u erkekti. Hastaların yaş ortalamasının 62,2±39,1 ay idi. Nakledilen hastaların %42,1’i 1 ay-3 yaş arasında idi. En sık naklin %42,6 ile ilkbahar mevsiminde olduğunu ve %50,9’unun 16.00-00.00 arasında naklediğini saptadık. Transport tanıları açıdan değerlendirildiğinde %28,4 ile en sık pnömoni hastalarının nakil edildiğini ve nakil sırasında istenmeyen olay olarak %7,1 ile solunum sıkıntısı olduğunu bulduk.

Sonuç:

Hastaneler arası çocuk hastaların naklinde; çalışanların eğitiminden ambulansta bulunan ekipmanlara kadar her basamak ayrıntılı bir şekilde planlanmalıdır. Çocuklar için acil tıp hizmetlerinin nakil protokollerini, nakil ekibinin gereksinim duyacağı eğitim düzeyini, nakil işleminde kullanılan tıbbi cihaz durumunu, hastanın nakil öncesinde ve sonrasındaki stabilizasyonunu ve nakil süresinde hasta güvenliğini araştıran daha geniş ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ambulans, hasta transferi, acil tıp hizmetleri

Tam Metin (İngilizce)