Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde PRISM III ve PIM II Skorlarının Performansının Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2022.48303

  • Büşra Uzunay Gündoğan
  • Oğuz Dursun
  • Nazan Ülgen Tekerek
  • Levent Dönmez

Gönderim Tarihi: 15.09.2021 Kabul Tarihi: 04.02.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):8-14

Giriş:

Çocuk yoğun bakım ünitesinde beklenen mortalitenin değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan skorlama sistemleri “pediatric risk of mortality” (PRISM) ve “pediatric index of mortality” (PIM) skorlarıdır. Bu çalışmanın amacı, PRISM III ve PIM II skorlarının Türkiye’de üçüncü basamak bir üniversite hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinde mortaliteyi öngörmede kalibrasyonunun ve diskriminasyonunun değerlendirilmesidir.

Yöntemler:

Çocuk yoğun bakım ünitesine 1 Ocak 2015-31 Aralık 2018 tarihleri arasında yatan hastaların demografik verileri elektronik kayıtlardan tarandı. PRISM III ve PIM II skoru, tahmini ölüm oranı (PDR), standardize mortalite oranı (SMR) hesaplandı. Skorların diskriminasyonlarını gösterebilmek için ROC eğrisi altında kalan alan (EAA) hesaplandı ve anlamlılık sınırı 0,80 kabul edildi. Kalibrasyonlarını değerlendirmek üzere Hosmer-Lemeshow Goodness-of-fit testi kullanıldı ve p>0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Çalışma dışı bırakılan hastalar çıkarıldıktan sonra 825 hasta çalışmaya dahil edildi. PRISM III ortalama değeri 9,5±6,8 ve PIM II skorunun ortalama değeri 1,9±8,2 idi. Hesaplanan SMR, PRISM III skoruna göre 1,03 ve PIM II skoruna göre 0,76 idi. Diskriminasyonu değerlendirmek için yapılan ROC analizinde PRISM III PDR ve PIM II PDR için EAA değerleri; sırasıyla 0,908±0,017 (p<0,001), 0,855±0,024 (p<0,001) bulundu. PRISM III ve PIM II PDR değerleri gruplar halinde incelendiğinde, öngörülen ve gözlenen mortalite arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0>0,05).

Sonuç:

Bu çalışmada, ülkemizde tıbbi ve cerrahi hastaların kabul edildiği üçüncü basamak bir çocuk yoğun bakım ünitesinde PRISM III ve PIM II skorunun diskriminasyon ve kalibrasyonunun iyi olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, skor, PRISM, PIM, diskriminasyon, kalibrasyon

Tam Metin (İngilizce)