Özgün Araştırma

Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Yapılan Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2022.65487

 • Emrah Gün
 • Hacer Uçmak
 • Fevzi Kahveci
 • Edin Botan
 • Anar Gurbanov
 • Burak Balaban
 • Hasan Özen
 • Fulden Aycan
 • Gülçin Çıplak
 • Gizem Özcan
 • Fazılcan Zirek
 • Sümeyye Sözduyar
 • Ergun Ergün
 • Nazan Çobanoğlu
 • Tanıl Kendirli

Gönderim Tarihi: 26.11.2021 Kabul Tarihi: 06.04.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):26-33

Giriş:

Hava yolu bronkoskopisi, çocuk hasta grubunda çeşitli hava yolu bozukluklarının tedavisinin yanı sıra trakea ve bronşların görüntülenmesine izin veren önemli bir prosedürdür. Bu çalışmanın amacı çocuk yoğun bakım ünitesinde (ÇYBÜ) yatışı sırasında bronkoskopi işlemi yapılan hastalarda bronkoskopi endikasyonlarını ve klinik sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Bu çalışma geriye dönük olarak 1 Nisan 2019-1 Ekim 2021 tarihleri arasında ÇYBÜ’de gerçekleştirildi. Hastaların tanıları, bronkoskopi yapılma nedenleri, bronkoskopinin nerede ve kim tarafından yapıldığı, bronkoskopi ile ilişkili komplikasyonlar, bronkoskopinin tanı ve tedaviye katkısı belirlendi.

Bulgular:

Otuz yedi hastaya bronkoskopi yapıldı. Olguların ortanca yaş değeri 20 (7-126) ay idi. Olguların %45,9’u kız (n=17) idi. Hastaların 17’sine (%45,9) ÇYBÜ’de, 20 (%54,1) hastaya ameliyathanede bronkoskopi işlemi yapıldı. Bronkoskopi işlemlerinin 15’i (%40,5) çocuk yoğun bakım doktoru, 13’ü (%35,1) çocuk göğüs hastalıkları doktoru ve 9’u (%24,3) çocuk cerrahi doktorları tarafından yapıldı. Dokuz hastaya rijit bronkoskopi 28 hastaya fleksibl bronkoskopi yapıldı. Ortalama bronkoskopi süresi 10 dk (7,5-15) idi. Hastaların 5’inde bronkomalazi, 2’sinde trakeomalazi saptandı. Üç hastada (%8,1) ekstraluminal hava yolu kompresyonu mevcuttu. Altı hastaya yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle bronkoskopi yapıldı. On üç hastada bronkoskopi işlemi sonrası mekanik ventilasyonun inspiratuvar tepe basıncı ve-veya pozitif end-ekspiratuvar basınç azaltıldı. Bronkoskopi işleminde 19 hastada desaturasyon, 4 hastada kanama, 4 hastada bradikardi, 3 hastada kısa süreli kardiyak arrest gelişti. Kardiyak arrest olan 3 hasta da rijit bronkoskopi yapılan hastalardı. Hastaların ortanca yatış gün sayısı 52 (9-119) gün idi. Bronkoskopi ilişkili ölüm olmadı ancak 9 hasta primer hastalıkları nedeniyle kaybedildi.

Sonuç:

Bronkoskopi, çocuk yoğun bakım ünitelerinde hem yatak başında hem de ameliyathane şartlarında yapılabilen kritik hastalarda havayolundaki patolojik değişiklikleri tanımlamaya yarayan, yabancı cisim ve hava yolundaki yaşamsal tehdit eden tıkaçların çıkartılması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Çocuk yoğun bakımlarda acil müdahale veya tanı amaçlı kullanımı giderek artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, çocuk yoğun bakım, hava yolu

Tam Metin (İngilizce)