Özgün Araştırma

Kritik Hasta Çocuklarda Rabdomiyoliz

10.5505/cayb.2014.03522

  • Aslı Yalçınkaya
  • Hakan Tekgüç
  • Oğuz Dursun

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(2):61-64

AMAÇ:

Rabdomiyoliz iskelet kasının travmatik, toksik ve metabolik faktörlerle ilişkili olarak hasarlanması ve hücresel içeriğin dolaşıma karışması ile karakterize yaşamı tehdit eden ciddi komplikasyonlara neden olabilen bir sendrom olarak tanımlanır. Etyolojik nedenler incelendiğinde bu risk faktörlerinin yoğun bakım gerektiren kritik hasta çocuklarda sıklıkla bir veya birden fazla sayıda bulunduğu görülecektir. Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatırılarak takip edilen kritik hasta çocuklarda rabdomiyolizin etyolojik nedenleri, klinik seyri ve prognozu değerlendirilmiştir.

YÖNTEMLER:

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2011 yılı içerisinde yatırılarak takip edilen 219 hastanın serum CK ve miyoglobin düzeyleri bilgisayar kayıtlarından geriye dönük tarandı. Normal değerin 5 katı ve üzerinde olanlar çalışmaya alındı. Hastaların demografik verileri, laboratuvar değerleri, organ yetersizlikleri ve prognozları değerlendirildi.

BULGULAR:

Toplam 11 hastada rabdomiyoliz saptandı (%5). Hastaların çoğunda rabdomiyoliz nedeni asfiksi/perfüzyon bozukluğu olarak değerlendirildi. Yoğun bakımda yatış süreleri ortalama 10 gün (2-34 gün), mekanik ventilatörde kalış süreleri ise ortalama 8 (1-34 gün) gündü. Yoğun bakıma yatış anında 8 hastanın önceden bilinen kronik bir hastalığı vardı. Hiçbir hastamızda hipokalsemi veya hiperpotasemi saptanmamıştır. RIFLE kriterlerine göre değerlendirildiğinde 11 hastanın 8 (%72)’inde akut böbrek hasarı saptanmış ve 3 hastaya hemodiyaliz uygulanmıştır. Akut rabdomyoliz gelişen hastaların 6’sı excitus oldu (%54). Excitus olan hastalardan 3 (%50)’ünde akut konjestif kalp yetersizliği bulguları mevcuttu.

SONUÇ:

Sonuç olarak rabdomiyoliz; çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan kritik hasta çocuklarda daha sıklıkla perfüzyon bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada rabdomiyolizli hastaların yoğun bakımda yatış ve mekanik ventilatörde kalış süresi genel popülasyondan farklı bulunmamıştır. Eşlik eden akut konjestif kalp yetersizliği ve akut böbrek hasarı mortalitenin artmasına neden olmaktadır. Hastalarımızda konjesyon bulgularının varlığı alkalizasyon, hidrasyon ve mannitol’ü içeren standart tedavi protokollerinin uygulamasını kısıtlayıcı bir rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler: Rabdomiyoliz, yogun bakim, miyoglobin, akut böbrek hasari