Özgün Araştırma

Kraniyal Tomografi Çekilmiş Çoklu Travmalı Çocuklarda Travma Skorlama Sistemlerinin Kullanılabilirliği

10.4274/cayd.galenos.2022.52244

  • Yasin Ertuğ Çekdemir
  • Uygar Mutlu
  • Ali Öztürk
  • Başak Bayram
  • Murat Duman
  • Handan Güleryüz Uçar

Gönderim Tarihi: 10.06.2021 Kabul Tarihi: 09.08.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):162-168

Giriş:

Bu çalışmada, çoklu travması bulunan çocuklarda, kranial bilgisayarlı tomografi bulguları ile Glasgow Koma Skalası (GCS) ve kısaltılmış yaralanma ölçeği (AIS) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve BT endikasyonun belirlenmesinde GCS'nin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu geriye dönük çalışma, Şubat 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında çocuk acil servise çoklu travma nedeni ile getirilen 120 çocuk hastanın verileri kullanılarak yapılmıştır. Bu kayıtların demografik, klinik ve radyolojik verileri incelendi. KBT’de çoklu travma ile uyumlu bulguların varlığı ile GCS, AIS arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular:

Çoklu travmalı çocukların bilgisayarlı tomografilerinde (BT) pozitif bulgusu olanların, pozitif bulgusu olmayanlara göre AIS (p<0,001) ve AIS squared (p<0,001) skorları anlamlı olarak daha yüksekti. Kullanılan GCS skorlamalarının, BT’de pozitif bulgu bulunması ile önemli ölçüde ilişkili olduğu bulundu.

Sonuç:

Çocuk çoklu travmalı hastalarda çekilen KBT’deki travma kanıtı ile GCS ve AIS gibi travma skorlama sistemleri arasında ilişki olduğu gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Çoklu travma, bilgisayarlı tomografi, Glasgow Koma skalası

Tam Metin (İngilizce)