Olgu Sunumu

Kawasaki Şok Sendromu: Erken Tanıyın, Agresif Tedavi Edin

10.4274/cayd.galenos.2023.44265

  • Özlem Sarıtaş Nakip
  • Selman Kesici
  • Ayşe Ünal Yüksekgönül
  • Yelda Bilginer
  • Seza Özen
  • Benan Bayrakcı

Gönderim Tarihi: 20.09.2022 Kabul Tarihi: 13.04.2023 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):216-220

Kawasaki şok sendromu, agresif destekleyici ve immünomodülatör tedavi gerektiren kardiyovasküler kollaps ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Bu raporun amacı, Kawasaki şok sendromu hastalarında tedavi stratejilerimizi vurgulamaktır. Kawasaki hastalığı tanısı ile yoğun bakımda izlenen ve Kawasaki şok sendromu ölçütlerini karşılayan hastalar çalışmaya alındı. Veriler geriye dönük olarak hastane kayıtlarından elde edildi. 2005-2020 yılları arasında Kawasaki hastalığı nedeniyle 5 hasta çocuk yoğun bakım ünitesinde izlendi. Ergen yaş grubundaki üç çocuğa Kawasaki şok sendromu tanısı konuldu. İki hastada ciddi koroner arter dilatasyonu vardı, bir hastada çoğul organ yetmezliği nedeniyle terapötik plazma değişimi gerekti. Kawasaki şok sendromu, Kawasaki hastalığının ciddi, hayatı tehdit eden bir şeklidir ve şiddetli enflamasyonu ve belirgin kardiyak tutulumu olan çocuklarda şüphelenilmelidir. Steroid tedavisine ek olarak plazmaferez uygulaması şiddetli hastalığı kontrol etmede etkili görünmektedir ve geciktirilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki hastalığı, vaskülit, şok, steroid tedavisi

Tam Metin (İngilizce)