Özgün Araştırma

İki Farklı Ürün ile Silme Banyo Yapılan Çocukların Kalıcı Deri Floralarının Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma

10.4274/cayd.galenos.2022.00821

  • Berna Turan
  • Çağrı Çövener Özçelik

Gönderim Tarihi: 13.09.2022 Kabul Tarihi: 14.11.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(2):122-130

Giriş:

Sağlıklı bireylerde flora, çok sayıda ve farklı mikroorganizmaları içermektedir. Enfeksiyonlar, antibiyotik kullanımı, çeşitli kimyasallar florayı değiştirebilmektedir. Bu çalışma çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan çocukların günlük %2’lik klorheksidin glukonat ve sabunsuz vücut yıkama solüsyonu ile yapılan silme banyosunun kalıcı deri floralarına etkisinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışma, Şubat 2021-Ocak 2022 yılında bir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan 60 çocuk ile randomize kontrollü deneysel olarak gerçekleştirildi. Çalışmada grup I’deki (n=30) çocuklara ünitenin rutin uygulaması olan %2’lik klorheksidin glukonat ile grup II’deki (n=30) çocuklara ise sabunsuz vücut yıkama solüsyonu ile silme banyosu uygulanmıştır. Her iki grupta da 3 gün boyunca silme banyo uygulamasından hemen önce ve 6 saat sonrasında koltuk altı ve kasıktan sürüntü örnekleri alınmıştır.

Bulgular:

Çalışmamıza katılan çocukların %36,7’si (n=22) kız, %63,3’ü (n=38) erkektir. Katılımcıların ortalama yaşı 6,05±5,04 olarak belirlenmiştir. Gruplar arası kalıcı deri florasındaki üreme değişimleri incelendiğinde 1., 2. ve 3. günlerde banyo öncesi ve sonrasında grup I ve grup II arasında anlamlı düzeyde farklılık saptanmıştır (p=0,001). Birinci günde grup I’de kalıcı deri florası anlamlı düzeyde azalırken, 2. ve 3. günlerde ise tamamen yok olmuştur. Grup II’de ise 3 gün boyunca kalıcı deri florası korunmaya devam etmiştir.

Sonuç:

Araştırma sonucunda çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan çocuklarda %2’lik klorheksidin glukonatlı silme banyosunun koltuk altı ve kasıktaki kalıcı deri florasını anlamlı düzeyde azalttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyata, kalıcı deri florası, silme banyo, klorheksidin glukonat, sabunsuz vücut yıkama solüsyonu

Tam Metin (İngilizce)