Özgün Araştırma

Febril Konvülziyonlarda Nötrofil-lenfosit ve Platelet-lenfosit Oranları

10.4274/cayd.galenos.2021.25483

  • Sonay İncesoy Özdemir
  • Halise Akça
  • Ayşegül Neşe Çitak Kurt

Gönderim Tarihi: 08.12.2020 Kabul Tarihi: 21.06.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):158-161

Giriş:

Nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve platelet/lenfosit oranı (PLO) sistemik enflamatuvar cevabın göstergesi olarak kabul edilmektedir. Burada febril konvülziyon ile başvuran hastalarda NLO ve PLO değerlerinde meydana gelen değişikliklerin ve bir biyobelirteç olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Febril konvülziyon tanısı alan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya febril konvülziyonlu 175 hasta ile kontrol grubu olarak sağlıklı 150 çocuk alındı. Febril konvülziyon tipi, hastaların 113’ünde basit, 62’sinde komplike idi.

Bulgular:

Febril konvülziyon grubunda NLO değeri (3,36±3,28), kontrol grubuna (1,82±2,21) göre yüksekti ve bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0,000). PLO değeri de febril konvülziyon grubunda (135,10±80,44) kontrol grubuna (123,43±67,06) göre yüksek saptandı, ancak bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı (p>0,05). Yaş ile NLO-PLO değerleri arasında ilişki saptanmadı. Febril konvülziyonlu hastalarda NLO ve PLO değerini etkileyen temel özelliğin febril konvülziyonun tipi olduğu saptandı.

Sonuç:

Febril konvülziyon tanısı ve tiplemesi klinik olarak yapılır, herhangi bir nedenle tetkik yapıldıysa NLO ve PLO değerleri basit ve komplike febril konvülziyon ayrımında yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Febril konvülziyon, nötrofil-lenfosit oranı, platelet-lenfosit oranı

Tam Metin (İngilizce)