Olgu Sunumu

Endosulfan Zehirlenmesine Bağlı Gelişen ve Tedaviye Dirençli Status Epileptikuslu Olgu Sunumu

10.5505/cayb.2014.83997

  • M. Yusuf Sarı
  • Dinçer Yıldızdaş
  • Ufuk Yükselmiş
  • Özden Özgür Horoz
  • Özlem Hergüner
  • Hayri Levent Yılmaz

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(2):109-112

Amaç:

Endosülfan zehirlenmesine bağlı gelişen ve tedaviye refrakter status epileptikuslu bir olguya yaklaşım.

Olgu sunumu:

17 yaşındaki olgu suisid amaçlı endosülfan içeren ilaç alımından sonra bilinç kaybı, kusma, havale geçirme, solunum güçlüğü nedeniyle çocuk acil polikliniğimize başvurdu. Bakılan tetkiklerinde kan gazında pH: 6,96 PaO2: 86 mmHg, PaCO2: 41 mmHg, HCO3¯: 9,3 mmol/L, BE: -22.5, Miyoglobin: 534 ng/ml idi. Mevcut klinik ve laboratuvar bulgularıyla hastaya endosülfan zehirlenmesi tanısı konuldu. Jenaralize tonik-klonik nöbeti olan olguya aralıklı midazolam uygulanmasına rağmen nöbeti devam etmesi nedeniyle fenitoin ve levetirasetam yüklendi, midazolam infüzyonu 0,9 mg/kg/saat’e kadar çıkıldı. Buna rağmen nöbetleri devam eden olguya tiyopental sodyum başlanıldı. Tiyopental sodyum dozu 5 mg/kg/gün’e kadar çıkıldı. Takiplerinde konvülziyonu görülmemesi nedeniyle antiepileptik tedavisi azaltılarak kesildi. Klinik ve laboratuar bulguları düzelen olgu yatışının onyedinci günü taburcu edildi.

Sonuç:

Endosülfan zehirlenmesinde tedaviye dirençli status epileptikus nadir olarak görülür. Hastaların tedavisinde semptomatik yaklaşılmalıdır ve mortalitesinin yüksek olması nedeniyle yakın takip ve monitörizasyon gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Endosülfan, nöbet, zehirlenmeler