Özgün Araştırma

Elektrik yaralanması nedeniyle acil servise getirilen çocuklarda klinik sonucu etkileyen faktörler

10.5505/cayb.2015.18480

  • Sinan Oğuz
  • Nilden Tuygun
  • Halise Akça
  • Emine Polat
  • Can Demir Karacan

Gönderim Tarihi: 13.08.2015 Kabul Tarihi: 21.10.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(3):121-126

GİRİŞ ve AMAÇ:

Çocuklarda elektrik yaralanmaları en sık ev kazaları sonucu olmaktadır. Bu çalışmanın amacı elektrik yaralanma ile başvuran olguların klinik ve demografik özelliklerinin belirlenmesinin olgu yönetimi ve alınacak önlemler açısından önemini vurgulamaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Ağustos 2005-Ağustos 2015 tarihleri arasında elektrik çarpması sonrası Çocuk Acil Kliniğine getirilen 58 çocuk çalışmaya alınmıştır. Olgular beş yaş altı ve üstü olarak iki gruba ayrılmıştır. Cinsiyet, elektrik kaynağı ve voltajı, olay yeri ve hastaların izlem yeri ile gruplar arasındaki ilişki incelenmiştir.

BULGULAR:

Olguların yaş ortancası 3,9 yıl (9 ay-15,3 yıl) ve 30’unun (%51,7) kız olduğu görülmüştür. Beş yaş altında prizlere (%73), beş yaş üstünde elektrikli ev aletlerine (%42,9) bağlı yaralanmaların sık olduğu görülmüştür. Dört olguda 1000 IU/L’in üzerinde kreatinin kinaz saptanmış olup hiçbir olguda renal hasar gelişmemiştir. Yedi olguda yumuşak doku travması, iki olguda EKG anormalliği, bir olguda derin yanık saptanmıştır.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Çocuklarda elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmaların büyük çoğunluğu düşük voltajlı ve ev kazaları sonucu olmaktadır. Beş yaş altı çocuklar için prizlerin, ergenler için ise elektrikli ev aletlerin elektrik çarpmaları için önemli kaynaklar olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Elektrik yaralanmalari, çocuk, çocuk acil, travma, ev kazalari