Özgün Araştırma

Doğuştan Kalp Cerrahisi Sonrası Çocuklarda Trakeostomi Endikasyonları ve Sonuçları

10.4274/cayd.galenos.2022.59489

  • Pınar Yazıcı Özkaya
  • Eşe Eda Turanlı
  • İrem Ersayoğlu
  • Osman Nuri Tuncer
  • Bülent Karapınar

Gönderim Tarihi: 14.12.2021 Kabul Tarihi: 17.03.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(1):20-25

Giriş:

Kardiyovasküler cerrahi sonrası çocukların çok az bir kısmında uzun süreli mekanik ventilasyon desteği ve trakeostomi gerekmektedir. Bu çalışma ile trakeostominin endikasyonlarını, zamanlamasını ve sonuçlarını tanımlamayı hedefliyoruz.

Yöntemler:

Ocak 2010-Aralık 2019 tarihleri arasında kalp cerrahisi sonrası trakeostomi gerektiren hasta verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların preoperatif özellikleri, trakeostomi endikasyonları, trakeostomi açılma zamanı ve klinik sonuçları analiz edildi.

Bulgular:

Kalp cerrahisi uygulanan 2,459 hastanın 12’sine (%0,5) trakeostomi açıldı. Bu hastaların kalp cerrahisi sırasında ortanca yaşı 210 gün (çeyrek değerler genişliği: 75-262 gün) idi. Kalp cerrahisi ile trakeostomi arasındaki ortalama süre 25 gündü (çeyrek değerler genişliği: 15-47 gün). Trakeostomi için en sık endikasyon postoperatif gelişen diyafragma paralizisi (%42) idi. Hastaların %41,6’sında genetik sendrom veya en az bir kardiyak olmayan morbidite mevcuttu. Mekanik ventilatörde kalış süresi değerlendirildiğinde, çocuk yoğun bakım yatışlarının ilk 30 gün içinde trakeostomi açılan hastaların mekanik ventilatörde kalma süresi, 30. gün sonrasında trakeostomi açılan hasta grubuna göre daha kısaydı (sırasıyla 30 gün, 60 gün, p=0,035). Trakeostomiden sonra çocuk yoğun bakım ünitesinde ortalama kalış süresi 41 gündü (aralık, 21-289 gün). Doğuştan kalp cerrahisi sonrası trakeostomi açılan 12 hastanın 6’sı (%50) ortalama 179 gün (aralık, 34-463 gün) sonra dekanüle edildi. İzlem sonrası birinci yılda operatif mortalite %8,3 (1/12) ve genel mortalite %8,3 (1/12) idi.

Sonuç:

Doğuştan kalp cerrahisi sonrası trakeostomi ihtiyacı olan hastalarda erken trakeostomi işlemi, pozitif basınçlı ventilasyondan ayrılma sürecini kolaylaştırır ve pozitif basınçlı ventilasyon süresini kısaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Trakeostomi, doğuştan kalp cerrahisi, uzamış mekanik ventilasyon, çocuk

Tam Metin (İngilizce)