Olgu Sunumu

COVID-19 ve AML-M5 Birlikteliği: Bir Pediyatrik Olgu Raporu

10.4274/cayd.galenos.2021.70894

  • Elif Nur İldeş
  • Yılmaz Seçilmiş

Gönderim Tarihi: 26.03.2021 Kabul Tarihi: 14.07.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):143-146

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), ilk olarak Çin’de bildirilen ve hızla yayılan, tüm dünyada pandemiye neden olan ve halen yayılmaya devam eden bir enfeksiyondur. Mortaliteyi etkileyen ana faktör akciğer enfeksiyonu olmasına rağmen multisistemik tutulum yaratabilir. Çocuklarda klinik seyir nispeten hafif olsa da altta yatan kronik hastalığı olan hastalarda daha şiddetlidir. Daha önce Ailesel Akdeniz Ateşi nedeniyle izlenen 16 yaşındaki hasta, acil servise öksürük ve solunum sıkıntısı ile başvurmuştu. Hasta şuanki bilgilerimize göre literatürdeki AML-M5 ve COVID-19 pnömonisinin eş zamanlı olarak tanı aldığı ilk olgudur. Viral enfeksiyon bulguları ve COVID-19’u düşündüren laboratuvar test sonuçları olsa bile hematolojik parametrelerdeki değişiklikler malignite açısından incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, AML, pnömoni, pansitopeni

Tam Metin (İngilizce)