Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuk Yoğun Bakımda Pediyatrik Trakeostomi Deneyimi

10.4274/cayd.galenos.2021.21033

  • Neslihan Zengin
  • Alkan Bal
  • Osman Orkun Cankorur
  • Halil İbrahim Tanrıverdi

Gönderim Tarihi: 17.10.2021 Kabul Tarihi: 08.12.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):109-115

Giriş:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi öncesi ve sonrası çocuk yoğun bakım (ÇYB) ünitesinde trakeostomi durumunu değerlendirmek amaçlandı.

Yöntemler:

Üçüncü basamak ÇYB ünitesindeki toplam 57 çocuk trakeostomili hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Çocuk mortalite riski 2, çocuk mortalite indeksi ve çocuk lojistik organ disfonksiyonu skorlarını içeren prognostik skorlar, trakeostomi açılma endikasyonları, aile eğitimi süreci, eve taburcu edilme süreçleri ve trakeostomiyi uygulayan sorumlu cerrahın taburculuk sürecine etkileri değerlendirildi. İstatistik analiz için MedCalc® Statistical Software version 19.7.2 (MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium; https: //www.medcalc.org; 2021) kullanıldı.

Bulgular:

Kurumumuzda pandemi sürecinde pediyatrik cerrahların trakeostomi açma eğilimi daha yüksek oranda; ancak anlamlı olmayan bir eğilim göstermiştir (76,0 vs %24,0, p=0,134). COVID-19 pandemisinden önce ve sonra; otolaringologlar ve pediyatrik cerrahlar tarafından uygulanan trakeostomiler arasında prognostik skorlar, eve taburcu olma süreleri açısından istatistiksel anlamlı fark bulunamadı. İstatistiksel anlamlı olmamakla birlikte pandemi sürecinde hastaların ebeveynlerinin (tek kişi eğitimi tercih edildi) eğitim süreleri ve hastaların eve verilme süreçleri daha kısa olarak saptandı.

Sonuç:

Bulgularımız, pandemi koşullarına rağmen çocuk trakeostomi hastaları için standart protokollere uygun, ebeveyn eğitimi için izole alan eğitimine uygun, yüksek kaliteli hasta bakımının; COVID-19 pandemisinden önce ve sonra, otolaringolog ve pediyatrik cerrahlar tarafından açılan trakeostomiler arasında prognostik skorlar, eve verilme süreleri arasında anlamlı fark olmaksızın sürdürülebildiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pediyatrik trakeostomi, pediatrik cerrahi, otolaringolog, ÇYB, COVID-19

Tam Metin (İngilizce)