Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemi Döneminde Pediyatrik Apandisit Yönetimi: Neler Değişti?

10.4274/cayd.galenos.2021.05657

  • Oktay Ulusoy
  • Osman Zeki Karakuş
  • Oğuz Ateş
  • Efil Aydın
  • Gülce Hakgüder
  • Mustafa Olguner
  • Feza Miraç Akgür

Gönderim Tarihi: 13.03.2021 Kabul Tarihi: 05.04.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(2):109-113

Giriş:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi sırasında, daha önce olduğu gibi çocuk yaş grubunda en yaygın cerrahi acil durum apandisittir. Çocuk apandisit olgularının klinik farklılıklarını ve pandemi dönemi ile pandemi dışı dönem arasındaki yönetim stratejisindeki değişiklikleri değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Pandemi dışı dönem (Mart-Temmuz 2019) ve pandemi dönemi (Mart-Temmuz 2020) analiz edildi. Demografik veriler, semptomların süresi, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik bulgular, çocuk apandisit skoru (PAS), ameliyat teknikleri, tıbbi tedavi, komplikasyonlar ve hastanede kalış süreleri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmamızda pandemi dışı dönemde 70 hasta ve pandemi döneminde 48 hasta yer aldı. Pandemi döneminde semptomların süresi anlamlı olarak uzundu (p<0,001) ve PAS anlamlı olarak yüksekti (p=0,001). Abdominopelvik ultrasonografide pandemi dışı dönemde bir hastada (%1,4), pandemi döneminde ise 10 hastada (%20,8) apse formasyonu saptandı. Pandemi döneminde komplike apandisitin anlamlı olarak yüksek (p=0,025) ve hastaların hastanede kalış sürelerinin anlamlı olarak daha uzun (p=0,017) olduğu görüldü.

Sonuç:

COVID-19 salgını sırasında, daha az hasta apandisit şüphesiyle çocuk acil servislerine başvurdu. Aynı dönemde komplike apandisit olguları ve hastanede kalış süreleri arttı. Çalışmamızda, COVID-19 pandemisinin, çocuk apandisit olgularına yaklaşımımızda kişisel koruyucu ekipmanların, PAS skorlama sisteminin ve abdominopelvik ultrasonografinin etkili kullanımı gibi bazı değişikliklere neden olduğunu belirledik.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik apendektomi, COVID-19, apandisit, çocuk

Tam Metin (İngilizce)