Özgün Araştırma

Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde Trakeostomi Açılan Hastaların Annelerinin Bakım Verme Yükü

10.4274/cayd.galenos.2021.63634

  • Dilek Öztoprak Hacıoğlu
  • Caner Hacıoğlu
  • Ökkeş Özgür Mart
  • Dinçer Yıldızdaş

Gönderim Tarihi: 19.04.2021 Kabul Tarihi: 17.08.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):168-175

Giriş:

Bu araştırmanın amacı bir üniversite hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi görmüş ve trakeostomi açılmış hastaların annelerinin bakım verme yükünün saptanmasıdır.

Yöntemler:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde 10.06.2020-31.12.2020 tarihleri arasında yatarak tedavi görmüş ve trakeostomi açılarak izlenmiş 41 hastanın annesi araştırmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında üç bölümden oluşan bir veri toplama formu kullanılmıştır. Birinci bölümde yer alan “bakım veren ve sosyo-demografik bilgi formu” ile anne ve aileye ait veriler elde edilmiştir. İkinci bölümde yer alan “bakım verilen bilgi formu” ile trakeostomili çocuğa ait veriler elde edilmiştir. Üçüncü bölümde yer alan “Bakım verenlerin yükü envanteri” ile annelerin bakım verme yükü belirlenmiştir.

Bulgular:

Annelerin bakım verme yükü toplam puanı ortalaması 40,2±14,3 (16,0-81,75) olarak saptanmıştır. Bakım verme yükü alt puanlarının en yüksekten en düşüğe doğru zaman-bağımlılık yükü, gelişimsel yük, fiziksel yük, sosyal yük ve duygusal yük şeklinde olduğu saptanmıştır. Ailesi ekonomik destek alan, çocuğunun trakeostomi bakımı başladıktan sonra rahatsızlık yaşayan, çocuğunun bakımında zorlanan ve ailesinin diğer bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan annelerde, bakım verme yükü toplam puanı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Sonuç:

Trakeostomili çocuklara bakım veren annelerin etkili bir şekilde bakım verebilmesi, hem annenin hem de hasta çocuğun sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için annelerin bakım verme yükünün azaltılması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anneler, bakım veren yükü, trakeostomi, trakeostomili çocuk

Tam Metin (İngilizce)