Özgün Araştırma

Amitraz Zehirlenmesinde Klinik, Hematolojik, Biyokimyasal Bulguların Karşılaştırılması ve Nalokson’un Tedaviye Etkisi: Deneysel Çalışma

10.5505/cayb.2015.30502

  • Metin Topal
  • Hayri Levent Yılmaz
  • Salim Satar
  • Akkan Avcı
  • Deniz Satar

Gönderim Tarihi: 14.05.2015 Kabul Tarihi: 02.07.2015 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015;2(2):71-76

GİRİŞ ve AMAÇ:

Bu çalışmada amitraz zehirlenmesinde naloksonun tedaviye katkı sağlayıp sağlayamayacağını ve klinik ve laboratuvar bulgularını araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER:

Deneyde ortalama ağırlıkları 220-260 gr olan Wistar albino tipi 60 adet ergin, dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar 4 gruba ayrıldı. 1. 3. ve 4. gruplara orogastrik yoldan 800 mg/kg dozunda amitraz verildi. 2. grup ise kontrol grubu olarak belirlendi. Tüm gruplarda solunum ve kalp hızlarındaki değişiklik her 20 dakikada bir kaydedildi. Üçüncü ve 4. gruplardaki sıçanlarda zehirlenme bulguları görülünce tedaviye başlandı. Tedavi amacıyla peritoniçi yolla 20 ml/kg serum fizyolojik ve kalp hızları 250 atım/dakika altına düşünce 0,1 mg/kg atropin verildi. Dördüncü gruba 3. gruptaki tedaviye ek olarak 0,3 mg/kg nalokson uygulandı. Tüm hayvanlardan anestezi sonrası hematolojik ve biyokimyasal inceleme için kalp içi yoldan kan örneği alınarak hayvanlar öldürüldü. Hematolojik incelemede tam kan sayımı yapıldı. Bk, Rbc, Hgb, Hct, Trombosit sayısı değerlendirildi. Biyokimyasal incelemede BUN, krea, Glukoz, Na+, Ca++, SGOT, SGPT değerlerine bakıldı. Elde edilen veriler SPSS 13.0 programı kullanılarak değerlendirildi.

BULGULAR:

Hematolojik değerlendirmede Bk, Rbc, Hgb, Hct değerlerinde gruplar arasında anlamlı ölçüde farklılık belirlenmiştir (p<0,05). Biyokimyasal değerlendirmede BUN, kreatinin, Glukoz, Na+, SGOT, SGPT değerlerinde gruplar arasında anlamlı ölçüde farklılık belirlenmiştir (p<0,05). Nalokson tedavisinin destek tedaviye üstünlüğü istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ:

Sonuç olarak, amitraz zehirlenmesinde hematolojik (Bk değerlerinde klinik olarak anlamlı) ve biyokimyasal değerlerde değişiklik olmaktadır ve bu değişiklik destek tedavisi ile düzelmektedir. Naloksonun tedaviye ek bir katkısı yoktur.

Anahtar Kelimeler: Amitraz, nalokson, tedavi, zehirlenme