Özgün Araştırma

Acil Serviste İleri Yaşam Desteği Uygulanan Çocuklarda Erken Mortalite Belirteçleri

10.5505/cayb.2014.43531

  • Murat Anıl
  • Engin Köse
  • Seda Köse
  • Ayşe Berna Anıl
  • Sema Yörükbay Kaplan
  • Mustafa Barış
  • Ali Yurtseven

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(1):17-24

Amaç:

Acil serviste ileri yaşam desteği uygulanan çocukların özelliklerinin, prognostik faktörlerin ve erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

01.06.2011 ile 31.05.2012 tarihleri arasında acil serviste ileri yaşam desteği uygulanan çocuklar geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Hastaların klinik özellikleri, başvuru anında elde edilen laboratuvar değişkenleri ve ilk 24 saat içindeki mortalite belirteçleri analiz edilmiştir.

Bulgular:

İleri yaşam desteği şıklığı %0,03’dür. Hastalarin 16’si travma hastası olup, 21’nde kronik hastalık mevcuttur. İleri yaşam desteği uygulanan 46 hastanın 15’i ilk 24 saat içinde ölmüştür. Ölen ve yaşayan hastaların ortanca yaşları sırasıyla 8 ve 30 aydır (p<0,05), İlk 24 saat içinde yaşayan ve ölen hastalar arasında, epinefrin enjeksiyon sayısı, kan glikoz, C-reaktif protein, bikarbonat, baz fazlalılığı ve laktat düzeyleri anlamlı olarak farklıdır (p<0,05). Lojistik regresyon analizinde, yüksek epinefrin enjeksiyon sayısı ve yüksek kan laktat düzeyi erken dönem mortalitenin göstergesidir (p<0,05). ROC analizinde, epinefrin enjeksiyon sayısı ve kan laktat düzeyi için eğri altında kalan alanın büyüklüğü sırasıyla 0,900 ve 0,883’dür.

Sonuç:

Epinefrin enjeksiyon sayısı ve acil servise başvuru sırasında elde edilen kan laktat düzeyi ilk 24 saat içindeki mortalite göstergeleridir.

Anahtar Kelimeler: Ileri yasam destegi, çocuk acil servisi, epinefrin, laktat