Diğer

2023 Konu Dizini

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2023;10(3):0-0

Abdominal pain/Karın ağrısı154
Acetaminophen/Asetaminofen104
Acute abdomen/Akut abdomen150
Acute appendicitis/Akut apandisit209
Acute stroke/Akut inme224
Adenosine/Adenozin143
Adolescent/Ergen150
Airway/Hava yolu26
Apnea/Apne158
Asthma/Astım48
Atelectasis/Atelektazi48
Atrial flutter/Atriyal flutter143
Biomedical technology/Biyomedikal teknoloji180
Bladder perforation/Mesane perforasyonu205
Bleeding/Kanama90
Bronchoscopy/Bronkoskopi26
Burnout/Tükenmişlik97
Butane gase/Butan gazı44
Calibration/Kalibrasyon8
Cardiopulmonary resuscitation training/
Kardiyopulmoner resüsitasyon eğitimi169
Caregiver burden/Bakım veren yükü180
Central venous catheter/Santral venöz kateter34
Cerebral angiography/Serebral anjiyografi224
Child critical ilness/Kritik hasta çocuk39
Child/Çocuk15,62,117,139
Childhood/Çocukluk çağı143
Children with disabilities/Engelli çocuklar180
Children/Çocuk20
Children/Çocuklar84,104
Chlorhexidine gluconate/Klorheksidin glukonat122
Citrate 18/0/Sitrat 18/0198
Computed tomography/Bilgisayarlı tomografi162
Congenital heart surgery/Doğuştan kalp cerrahisi20
Continuous renal replacement therapy/
Sürekli renal replasman tedavisi198
Corrosive/Korozif15
COVID-19 pandemics/COVID-19 pandemisi84
COVID-19/COVID-1957,131,209
Cystic fibrosis/Kistik fibrosis212
Delirium/Deliryum175
Discrimination/Diskriminasyon8
Dissection/Diseksiyon221
Distal intestinal obstruction syndrome/
Distal intestinal obstrüksiyon sendromu212
Drug/İlaç90
Eating disorder/Yeme bozukluğu150
Emergency department/Acil servis84,97
Emergency/Acil131
Emergency/Acil servis15
Epiploic appendicitis/Epiploik apandisit154
Fear/Korku186
Febrile seizure/Ateşli nöbet1
Foreign body/Yabancı cisim62
Gastroenteritis/Gastroenterit117
Glasgow Coma scale/Glasgow Koma skalası162
Healthcare workers/Sağlık çalışanları186
Heart/Kalp62
Hemoglobin/Hemoglobin1
Heparin/Heparin198
Home accident/Ev kazaları84
Home nursing/Evde hemşirelik180
Infant/Bebek224
Intensive care/Yoğun bakım139
Internal carotid artery/İnternal karotid arter221
Intoxication/Zehirlenme104
Intrahospital transport/Hastane içi transport139
Ischemic stroke/İskemik inme221
Kawasaki disease/Kawasaki hastalığı216
Knowledge/Bilgi175
Lactic acidosis/Laktik asidoz147
Laparoscopy/Laparoskopi205
Level of knowledge/Bilgi düzeyi169
Life support care/Yaşam destek bakımı180
Lighter gas/Çakmak gazı44
Lung/Akciğer131
Malnutrition/Malnutrisyon66
Measles/Kızamık57
Metabolic acidosis/Metabolik asidoz147
Microbiota/Mikrobiyata122
Middle lobe syndrome/Orta lob sendromu48
MIS-C/MİS-C57,209
Mortality/Mortalite8
Moyamoya disease/Moyamoya hastalığı224
Multiple trauma/Çoklu travma162
N-acetylcysteine/N-asetilsistein104
Needle/İğne62
Neonatal/Yenidoğan158
Nesfatin-1/Nesfatin-139
Neutrophil/lymphocyte ratio/Nötrofil/lenfosit oranı1
Non-Hodgkin lymphoma/Non-Hodgkin lenfoma147
Nutrition/Beslenme39,66
Ondansetron/Ondansetron117
Palliative care/Palyatif bakım180
Pandemic/Pandemi97
Paracetamol/Parasetamol104
Pediatric case/Çocuk olgu154
Pediatric intensive care unit/
Çocuk yoğun bakım ünitesi198
Pediatric intensive care/
Çocuk yoğun bakım26,44,57,66,111,175
Pediatric patient/Çocuk hasta209
Pediatric residents/Pediatri asistanı169
Pediatric trauma/Pediyatrik travma221
Pediatric/Çocuk131
Pelvic fracture/Pelvis kırığı205
Pericardial effusion/Perdikardiyal effüzyon53
Permanent skin flora/Kalıcı deri florası122
Pertussis/Boğmaca158
PIM/PIM8
Pleural effusion/Plevral efüzyon34
Pneumonia/Pnömoni57
Poisoning/Zehirlenme15
Postpericardiotomy syndrome/
Postperikardiyotomi sendromu53
Prediction/Öngörü1
PRISM/PRISM8
Professional ethics/Mesleki etik186
Prolonged mechanical ventilation/
Uzamış mekanik ventilasyon20
Quality of life/Yaşam kalitesi180
Recurrent effusion/Tekrarlayan effüzyon53
Regional citrate anticoagulation/
Bölgesel sitrat antikoagülasyon198
Score/Skor8
Seldinger/Seldinger34
SF-36 quality of life scale/
SF-36 yaşam kalitesi ölçeği180
Shock/Şok216
Soap-free washing body solution/
Sabunsuz vücut yıkama solüsyonu122
Steroid therapy/Steroid tedavisi216
Surgery/Cerrahi212
Survey/Anket175
Tachycardia/Taşikardi143
Tracheostomy/Trakeostomi20,111
Ultrasound/Ultrason34
Ultrasound/Ultrasonografi131
Upper gastrointestinal/Üst gastrointestinal90
Vasculitis/Vaskülit216
Ventilator associated pneumonia/
Ventilatör ilişkili pnömoni111
Wellness/İyilik hali97
Wiping bath/Silme banyo122
Zarith burden scale/Zarith yük ölçeği180