Diğer

2022 Konu Dizini

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(3):0-0

Abrasives/Yutma11
Acidosis/Asidoz55
Acute ataxia/Akut ataksi147
Acute gastroenteritis/Akut ishal85
Adolescent/Ergen153,196
Ambulance/Ambulans74
AML/AML143
Anticholinergic syndrome/Antikolinerjik sendrom59
Autoamputation/Otoampütasyon191
Blood transfusion/Kan transfüzyonu80
Blue whale/Mavi balina196
BOS/BOS199
Branchial arc cyst/Brankiyal ark kisti43
Bronchiolitis/Bronşiyolit101
Burn/Yanık31
Caregiver burden/Bakım veren yükü168
Centipede/Kırkayak134
Central venous catheter/Santral venöz kateter176
Child with tracheostomy/Trakeostomili çocuk168
Child/Çocuk27,66,74,85,134,147,184
Child/Çocukluk çağı1
Children/Çocuk64,191
Children/Çocuklar11
Clinical dehydration scale/Klinik dehidratasyon ölçeği85
Colostomy/Kolostomi191
Computer game/Bilgisayar oyunu196
Corrosive/Korozif11
COVID-19/COVID-19109,116,143
Critical care/Yoğun bakım27
Critically ill child/Kritik hasta çocuk37
Curriculum/Müfredat17
Cyprus/Kıbrıs27
Dehydration degree/Dehidratasyon derecesi85
Delirium/Deliryum59
Dilated cardiomyopathy/Dilate kardiyomiyopati47
E. meningoseptica/E. meningoseptica199
Emergency departments/Acil servis1
Emergency medical services/Acil tıp hizmetleri74
Emergency nursing/Acil hemşireliği66
Emergency/Acil64
Endoscopy/Endoskopi11
Esmolol/Esmolol184
Extracorporeal membrane oxygenation/Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu47
Febrile seizure/Febril konvülziyon158
Frensic cases/Adli olgu7
Gorelick scale/Gorelick ölçeği85
Hemovigilance/Hemovijilans80
Hiatal hernia/Hiatal herni138
High flow nasal cannula oxygen therapy/Yüksek akışlı nazal kanül oksijen tedavisi101
High flow nasal cannula/Yüksek akışlı nazal kanül162
Hospitalization rates/Yatış oranları116
Hypotension/Hipotansiyon184
Ileus/İleus51
Infection/Enfeksiyon31
Intensive care unit/Yoğun bakım ünitesi31
Intoxication/Zehirlenme7,55,184
Intractable diarrhea/İnatçı ishal47
Knowledge level/Bilgi düzeyi176
Left ventricular assist device/Sol ventrikül yardımcı cihazı47
Length of stay/Yatış süresi 27
Malnutrition/Yetersiz beslenme47
Methyl alcohol/Metil alkol55
Mortality/Mortalite27,116,123,130
Mothers/Anneler168
Neonatal/Neonatal187
Neutrophil-lymphocyte ratio/Nötrofil-lenfosit oranı158
Newborn/Yenidoğan130,199
Nursing care/Hemşirelik bakımı176
Nursing education/Hemşirelik eğitimi17
Nursing/Hemşirelik17
Otolaryngologists/Otolaringolog109
Out-of-hospital delivery/Hastane dışı doğum130
Palliative care/Palyatif bakım17
Pancytopenia/Pansitopeni143
Pandemic/Pandemi116
Paraesophageal hernia/Paraözofageal herni138
Patient transfer/Hasta transferi74
Pediatric emergency department/Çocuk acil servisi101
Pediatric emergency/Çocuk acil7,94,116,162
Pediatric intensive care unit/Çocuk yoğun bakım 
ünitesi123
Pediatric intensive care/Çocuk yoğun bakım37,80,101,162
Pediatric intensive care/Pediyatrik yoğun bakım191
Pediatric nurse/Çocuk hemşiresi176
Pediatric surgeons/Pediatrik cerrahi109
Pediatric tracheostomy/Pediyatrik trakeostomi109
Pediatric/Pediatrik31
Pediatrics/Çocuk43
Pediatrics/Pediyatri138
Penetrating thoracic trauma/Penetran toraks travması51
Perfusion index/Perfüzyon indeksi123
Perinatal morbidity/Perinatal morbidite130
Physostigmine/Fizostigmin59
PICU/ÇYB109
Plateletlymphocyte ratio/Platelet-lenfosit oranı158
Pneumonia/Pnömoni143
Poisoning/Zehirlenme1
Postinfectious cerebellar ataxia/Postenfeksiyöz serebellar ataksi147
Pressure ulcer risk factors/Bası yarası risk faktörleri37
Pressure ulcer score/Bası yarası ölçeği37
Pressure ulcer/Bası yarası37
Psychiatric emergency services/Psikiyatrik acil hizmetleri66
Psychiatry/Psikiyatri153
Purpura fulminans/Purpura fulminans191
Respiratory distress/Solunum sıkıntısı101
Respiratory failure/Solunum yetmezliği162
Retrospective studies/Geriye dönük inceleme1
Salbutamol/Salbutamol184
Septic arthritis/Septik artrit187
Shoulder/Omuz187
Sleep disorder/Uyku bozuklukları94
Suicide attempt/Özkıyım girişimi153
Suicide/Özkıyım94,196
Surgery/Cerrahi138
Thrombocytopenia/Trombositopeni134
Thyroid abscess/Tiroit apsesi43
Tracheostomy/Trakeostomi168
Transfusion reaction/Transfüzyon reaksiyonu80
Trauma organization/Travma organizasyonu64
Trauma organization/Travma takımı64
Trauma/Travma64
Traumatic diaphragmatic hernia/Travmatik diyafragma hernisi51
Treatment/Tedavi138
Triage/Triyaj116
Type IV/Tip IV138
World Health Organization dehydration scale/Dünya Sağlık Örgütü dehidratasyon ölçeği85