Diğer

2021 Konu Dizini

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(3):0-0

ABO kan tipi/ABO blood type65
Acil/Emergency140
Acil servis/Emergency department42,101
Adenovirüs/Adenovirus50
Adli rapor/Forensic reports57
Adli/Judicial77
Afebrile seizures/Ateşsiz nöbet146
Ağrı yönetimi/Pain management22
Akut/Acute65
Analjezi/Analgesia22
Anevrizma/Aneurysm122
Apandisit/Appendicitis109
Aspirasyon/Aspiration54
Ateş/Fever101
Bakım paketleri/Care bundles67
Bakım veren/Caregivers15
Bekleme süresi/Waiting time7
Benzodiyazepin/Benzodiazepine172
Bilinçli sedasyon/Conscious sedation22
Botulizm/Botulism114
Childhood/Çocuk146,192
CRP/CRP166
Çocuk/Child42,50,65,67,77,83,117,133,172,181,185,189
Çocuk/Children54,14
Çocuk/Paediatric101,109
Çocuk acil servisi/Pediatric emergency department7
Çocuk acil/Child1
Çocuk acil/Paediatric emergency medicine126
Çocuk palyatif bakım/Pediatric palliative care83
Çocuk yoğun bakım/Pediatric intensive care37
Çocuk yoğun bakım/Pediatric intensive care unit88,93
Çocuklar/Children15
Çocukluk çağı/Childhood61
Damar içi lipid emülsiyonu/Intravenous lipid emulsion185
Deri altı amfizem/Subcutaneous emphysema129
Diş çekimi/Tooth extraction54
Diş/Tooth54
Down sendromu/Down syndrome192
Ebeveyn/Parent26
ECMO/ECMO93
Elektronöromiyografi/Electroneuromyography114
Embolizasyon/Embolization122
Enteral beslenme/Enteral nutrition37
Evde sağlık/Home health83
Fenobartibal/Phenobartibal172
Fenobarbital zehirlenmesi/Phenobarbital poisoning117
Flask paralizi/Flask paralysis114
Gastroenterit/Emergency department1
Haşlanma yanığı/Scald57
Hasta memnuniyeti/Patient satisfaction7
Hastane enfeksiyonu/Nosocomial infection159
Hava yolu obstrüksiyonu/Airway obstruction126
Hemodiyaliz/Hemodialysis189
Hemşirelik bakımı/Nursing care67
Hiponatremi/Hyponatremia177
Hipoventilasyon/Hypoventilation22
Inflammation/Enflamasyon166
İlaç zehirlenmesi/Drug intoxication140
İlk yardım/First aid57
İspirto/Spirit189
İyileşme süresi/Recovery time42
Kan akımı enfeksiyonu/Bloodstream infecton159
Kan kültürü/Blood culture101
Kardiyak tamponad/Cardiac tamponade192
Kapnografi/Capnography22
Kateter ilişkili enfeksiyonlar/catheter-related infections67
Kawasaki hastalığı/Kawasaki disease177
Kawasaki şok sendromu/Kawasaki shock syndrome177
Ketamin/Ketamine22
Koil/Coil122
Kontaminasyon/Contamination101
Laparoskopik apendektomi/Laparoscopic appendectomy109
Levatirasetam/Levetiracetam172
Mekanik ventilasyon/Mechanical ventilation93
Metil alkol/Methyl alcohol189
Okul kazası/School accident57
Ortopedi ve travmatoloji/Orthopedics and traumatology77
Ölüme karşı tutum/Attitude towards death151
Pediatric emergency department/Pediyatrik acil servis146
Pediyatri/Pediatric192
Pediyatri/Paediatrics22
Pediyatrik repiratuvar distress sendromu/
Pediatric respiratory distress syndrome50
Peritonsiller apse/Peritonsillar abscess126
Pnomomediastinum/Pneumomediastinum129
Pnömoni/Pneumonia50
Prematüre bebek/Premature baby26
PRİSM/PRISM93
Rotavirüs/Gastroenteritis1
Santral venöz kateter/Central venous catheter67
Sedasyon/Sedation54
Sepsis/Sepsis159
Septik şok/Septic shock133
Sidofovir/Cidofovir50
Solunum sıkıntısı/Respiratory distress65,117
Status epileptikus/Status epilepticus172
Stres/Stress26
Subaraknoid kanama/Subarachnoid hemorrhage122
Suicide/Özkıyım166
Süreğen hastalık/Chronic disease15,83
Sürekli renal replasman tedavisi/
Continuous renal replacement therapy93
Tekrarlayan başvuru/Rotavirus infections1
Toksik madde/Toxic agent88
Trakeal rüptür/Tracheal rupture129
Transaminaz yüksekliği/Elevated transaminase42
Travma/Trauma37,61,77,181
Travmatik optik nöropati/Traumatic optic neuropathy181
Vertebral arter diseksiyonu/Vertebral artery dissection61
Yanık/Burn57
Yatış eğitimi/Hospitalization education26
Yenidoğan palyatif bakım/Neonatal palliative care151
Yenidoğan yoğun bakım/Neonatal intensive care26
Yenidoğan yoğun bakım hemşireliği/
Neonatal intensive care nursing151
Zehirlenme/Intoxication88,185