Derleme

Çocuk Acil Serviste Ortopedik Redüksiyonlarda Girişimsel Sedasyon

10.4274/cayd.66588

  • Alkan Bal
  • Halim Hennes

Gönderim Tarihi: 22.03.2016 Kabul Tarihi: 11.07.2016 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3(2):52-61

Çocuk acil servisinde sık olarak uygulanan ortopedik redüksiyonlar süresince girişimsel sedasyon uygulaması ile ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve girişimsel sedasyonda hasta seçimi, monitorizasyon ve sık kullanılan ilaçların tartışılması amaçlandı.

MEDLINE (PubMed), CINAHL, Cochraine ve EMBASE veritabanları kullanılarak 1995 ve 2015 yılları arasındaki yayınlar tarandı. Çocuk acil serviste girişimsel sedasyon uygulaması sırasında hastanın açlık durumu, monitorizasyonu, kapnometri ve Bispecteral indeks kullanımı ile ilgili ulaşılabilen 1268 makale incelendi. Literatürde çocukluk dönemindeki ortopedik redüksiyon uygulamaları ile ilgili ulaşılabilen yirmi iki makale incelendi (sekiz retrospektif olgu, beş prospektif olgu ve dokuz klinik randomize çalışma). Ketamin ve/veya midazolam kombinasyonu incelenen çalışmalarda en sık kullanılan ilaçlardı. Girişimsel sedasyon çocuk acil servislerinde sıklıkla uygulanmaktadır. Ketamin ve azot oksit girişimsel sedasyonda en yaygın kullanılan ve mevcut sedasyon rehberlerine uyularak kullanıldığında oldukça güvenli iki ilaçtır. Acil servislerde güvenli sedasyonu sağlamanın en kritik öğelerinden biri hasta monitorizasyonudur. Güvenli ve etkin sedasyonun sağlanmasında kapnografi, Ramsay sedasyon skorlaması, Bispecteral indeks ve aldrete skorlamasınıda içeren birçok etmen vardır. Çocuk acil servislerde sedasyon ile ilgili iyi planlanmış, geniş serili çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Sedasyon, çocukluk çagi, çocuk acil servisi, ortopedik redüksiyonlar, kapnometri, Bispectral indeks

Tam Metin (İngilizce)