Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisine Kara Ambulansı ile Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2019.62533

  • Ali Güngör
  • Damla Hanalioğlu
  • Necati Emrecan Türk
  • Arif İsmet Çatak

Gönderim Tarihi: 05.03.2019 Kabul Tarihi: 09.05.2019 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(1):19-23

Giriş:

Acil servisler yirmi dört saat kesintisiz sağlık hizmeti verilen merkezlerdir. Hastalar acil servislere kendi olanakları ile başvurabildikleri gibi acil ambulans hizmetini (AAH) kullanarak da başvurabilmektedirler. Bu çalışmada, AAH kullanarak çocuk acil servisine başvuran çocuk hastaların demografik özellikleri ile bu hastaların acil servise başvurularından sonra hastanemizde yapılan tetkik ve tedavilerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

1 Haziran 2017-30 Aralık 2017 tarihleri arasında, çocuk acil servisine AAH ile getirilen hastalar dosya kayıt sistemi üzerinden geriye dönük olarak belirlendi. Hastaların demografik özellikleri, başvuru şikayetleri ve acil servis başvurularından sonraki süreçleri değerlendirildi.

Bulgular:

Bin iki yüz otuz dört hasta (erkek n=631, %51,1) çalışmaya dahil edildi ve hastaların yaş ortancası 75 aydı (çeyrek değer aralığı 24-162 ay). Hastaların en sık (n=514, %42) 16,01-23,59 saatleri arasında acil servise başvurduğu saptandı. En sık başvuru şikayetlerinin sırasıyla 231 hastada (%18,7) konvülziyon, 139 (%11,3) hastada ateş, 129 (%10,4) hastada karın ağrısı, 86 (%6,97) hastada zehirlenmeler olduğu saptandı. Hastaların AAH kabızlık, diş ağrısı, gözde kızarıklık, burun akıntısı, bacak ağrısı, bacakta hassasiyet, boğaz ağrısı, vücutta kızarıklık gibi acil olmayan şikayetler için de kullandıkları saptandı. Hastaların 207’sinden (%17,8) hiçbir tetkik istenmemişti ve 690 (%56) hastanın hastaneye yatışına gerek görülmemişti.

Sonuç:

Ambulans çağrılma şikayetleri değişiklik göstermekle birlikte kabızlık, diş ağrısı, gözde kızarıklık, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi tıbbi acil olmayan durumlarda ailelerin ambulans çağırdığı saptandı. Bu nedenle ambulansların tıbbi gereksiz kullanımını en aza indirmek için halkın daha fazla bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ambulans, çocuk, acil servis

Tam Metin (İngilizce)