Özgün Araştırma

İlk Kez Ateşli Nöbet Geçiren Çocuklarda Bakteriyel Menenjit Riski

10.5505/cayb.2014.10820

  • Gülser Esen Besli
  • Sibel Özümüt
  • Elif Yıldız
  • Tuba Seven

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(1):1-8

AMAÇ:

Bu çalışmada çocuk acil servisine ilk kez ateşli nöbet geçirme nedeniyle başvuran çocuklarda lomber ponksiyon yapılma ve akut bakteriyel menenjit görülme şıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER:

Çalışmada 01.01.2011 - 01.01.2012 tarihleri arasında çocuk acil servisine ilk ateşli nöbet tanısı ile kabul edilmiş olan ve yaşları 6-60 ay arasında degisen 85 olgu geriye dönük olarak incelendi. Olgularin ateş nedenleri ve özellikle akut bakteriyel menenjit varlığı araştırıldı. Lomber ponksiyon yapılma oranları basit ve komplike nöbet grubu ile yaş grupları arasında (≤12 ay ile >12 ay arasında) ayrı ayrı karşılaştırıldı.

BULGULAR:

Olguların median yaşı 23 ay (çeyrekler arası genişlik: 18) olup, % 64,7'si (55/85) erkek, % 35,3'ü (30/85) kız idi. Nöbet tipi % 81,2'sinde (69/85) basit, % 18,8'inde (16/85) komplike idi. Olguların % 10,6'sından (9/85) kan kültürü, % 10,6'sından (9/85) BOS kültürü alınmıştı. Lomber ponksiyon yapılma sıklığı 12 aydan küçük ve komplike nöbet geçiren olgularda daha yüksekti (sırasıyla p=0,003 ve p=0,003). Yaşı 12 aydan küçük olan 2 olgunun beyin omurilik sıvısında pleositoz tespit edildi. Ancak beyin omurilik sıvısı ve/veya kan kültüründe patojen mikroorganizma üreyen ve bakteriyel menenjit tanısı alan olgu saptanmadı. Olgularin %75,3'ü acil servisten taburcu edildi. Bu olgular arasında 10 gün içinde klinik kötüleşme ya da ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye tekrar yatış tespit edilmedi.

SONUÇ:

İlk ateşli nöbet ile acil servise başvuran ve baslangıç klinik ve laboratuvar bulguları merkezi sinir sistemi enfeksiyonunu düşündürmeyen hastalarda bakteriyel menenjit riski oldukça düşüktür. Ancak en ufak bir şüphe varlığında LP yapmaktan çekinilmemelidir. Özellikle 12 aylıktan küçük ve aşıları yaşına göre eksik olgularda şüphe eşiğinin düşük tutulması gerektiği düşünülmektedir. Çalışmadaki olgu sayısının azlığı göz önünde bulundurulmakla birlikte, basit ateşli nöbetlerde olduğu gibi, komplike nöbet geçiren hastalarda da lomber ponksiyonun rutin değil, hastaların klinik bulgulari göz önünde bulundurularak yapılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atesli nöbet, lomber ponksiyon, menenjit