Olgu Sunumu

Alt Ekstremitelerde Kuvvet Kaybı ve Menenjit Kliniğiyle Başvuran Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu

10.5505/cayb.2014.91300

  • Mehmet Davutoğlu
  • Fuat Özkan
  • Tahir Dalkıran
  • Cengiz Dilber
  • Ekrem Güler
  • Yalçın Göksüğür

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014;1(2):97-100

Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) ya da postenfeksiyöz ensefalomiyelit santral sinir sisteminin demiyelizan bir hastalığı olup etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte etyolojide aşılama, bazı virüsler, bakteriler ve diğer enfeksiyöz ajanların sorumlu olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Dokuz yaşındaki erkek çocuğu iki gündür devam eden baş ağrısı, ateş, şuur bulanıklılığı, güçsüzlük ve idrarını yapamama yakınması ile başvurdu. Fizik muayenesinde ense sertliği ve alt ekstremitelerinde kuvvet kaybı mevcuttu. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesi aseptik menenjit ile uyumluydu. Hastanın kraniyal MR incelemesinde T2 ve FLAIR kesitlerinde sağ posterior korona radiatada ve sol serebellumda sınırları belirsiz hiperintens görünüm tespit edildi. Klinik bulgularla birlikte yorumlandığında ADEM tanısı konuldu. Hastaya 30 mg/kg’dan intravenöz (iv) pulse metilprednizolon (MP) tedavisi 3 gün verildi. Sonrasında 2 mg/kg/gün oral MP ile tedavi 4 haftaya tamamlandı. İzlemde tedavinin ilk haftasında alt ekstremitelerdeki kuvvet kaybı tamamen kayboldu.

Sonuç olarak alt ekstremitelerde motor kayıp ile başvuran, beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde menenjit düşünülen hastalarda ayırıcı tanıda ADEM göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut dissemine ensefalomiyelit, çocuk, menenjit, kuvvet kaybi